Energikontor

I Sverige finns idag 15 Energikontor, från Norrbotten till Skåne och målsättningen är att hela landet ska täckas in i kontorens verksamheter. Sammanlagt i Europa finns runt 380 energikontor. Energikontor är en relativt ny företeelse och de flesta av kontorens verksamhet har under en uppstartningsfas på tre år delfinansierats av EU med bidrag från SAVE II-programmet. För resterande finansiering har respektive region svarat.

Det övergripande syftet med energikontoren är att arbeta för energieffektivisering och en övergång till förnyelsebara bränslen. Arbetet sker på flera nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Olika aktörer arbetar ofta tillsammans och kunskapsöverföringen sker genom erfarenhetsutbyte. Verksamheten bedrivs i projektform och finansieras till stor del av medel från regionen, energimyndigheten eller EU.

Energikontoren i Sverige samverkar genom Energikontoren Sverige.

 

 

 

ManagEnergy is a technical support initiative of the Intelligent Energy - Europe (IEE) programme of the European Commission which aims to assist actors from the public sector and their advisers working on energy efficiency and renewable energy at the local and regional level.