Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Varför Biogas?

Biogas är både ett klimatsmart bränsle som löser en avfallsfråga och ger en restprodukt som återför växtnäring till marken. En lokal produktion kan bidra till fler lokala gröna jobb.

Biogas - eller metan - är ett förnybart bränsle som framställs från avfall och restprodukter som matrester, avloppsvatten, växtrester och gödsel.

Biogasen kan användas som ett klimatsmart alternativ till bensin och diesel i både lätta och tunga fordon. Det är då ett drivmedel som ger väldigt låga koldioxid- och partikelutsläpp. För att kunna använda biogas som drivmedel i fordon måste den uppgraderas eller renas så att metanhalten når upp till minst 97 %.

Utöver drivmedel kan biogas användas till uppvärmning, för elproduktion och som insatsråvara i industrin. Biogasen kan distribueras i befintliga naturgasledningar.

Läs mer om aktuella forskningsresultat och fakta om biogas som fordonsbränsle, gasfordon, kostnader, miljö- och samhällsnyttor med mera i skriften Fakta om biogas (pdf). Du hittar den här på sidan till höger (länk). 

Rötresten blir växtnäring

När biogas framställs skapas både biogas och en restprodukt (biogödsel) som kan användas som gödsel, jordprodukter och jordförbättringsmedel som återför växtnäring till marken.

Varför är biogas så intressant?

  • Bidrar till en mer hållbar avfallshantering när biogasen produceras ur avfall och restprodukter som matrester, gödsel, avloppsvatten, växtrester.
  • Ger förnybar energi; el, värme och drivmedel.
  • Minskar utsläppen av växthusgaser genom att:  1. Ersätta fossila bränslen som bensin och diesel i t ex transportsektorn 2. Minska läckage av metan och lustgas från avfall och restprodukter när dessa rötas. 3. Minska behovet av handelsgödsel, som har en fossilintensiv tillverkning, eftersom rötresten fungerar bra som växtnäring.
  • Producerar och skapar jobb lokalt och gynnar svensk teknik på export.
  • Ökar oberoende och försörjningstryggheten för bränsle.

Utbyggd infrastruktur för gas gynnar biogasen

I södra och västra Sverige har det sedan 15 år tillbaka byggts upp en infrastruktur för gas och en marknad för gasfordon har skapats. Utbyggnaden har skett parallellt och genom att använda naturgasen som övergångsbränsle har system byggts upp som varit ekonomiskt rimliga. Successivt ökar andelen biogas som tillförs naturgasnätet. 

Här i Västsverige har vi inte sett de problem som drabbat östra Sverige där biogasproduktionen inte motsvarat efterfrågan och gasfordon stått utan bränsle.

Andelen biogas i fordonsgasen som säljs i Sverige ökar ständigt och uppgår i genomsnitt till över 93 procent (2019).

Vad är skillnaden mellan biogas och naturgas?

Både biogas och naturgas är metangas. Biogas framställs i kretsloppet av naturliga biologiska processer, medan naturgas är en fossil gas som hämtas i jordskorpan. Medan naturgasen släpper ut växthusgaser som motsvarar ca 80 procent av oljans utsläpp, tillför biogasen inga utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tvärtom kan biogas framställd av gödsel minska utsläppen ytterligare eftersom gödselns läckage av växthusgaser minimeras.

Vad är fordonsgas?

Gasfordon kan idag köras på både biogas och naturgas - båda går under benämningen fordonsgas. När man kör på fordonsgas är det alltså i vissa fall biogas man har i tanken och i andra fall en blandning av biogas och fossil naturgas. Anledningen är helt enkelt att även om biogasproduktionen ökar kraftigt, så är det än så länge svårt att få fram tillräckligt mycket biogas. För att det inte ska saknas gas på tankstationen när man ska tanka, används på många ställen naturgas som reserv när efterfrågan är stor.

LÄS MER: 

På Energigas sverige  kan du läsa mer om biogasproduktion.