Vi har bjudit in Skogsstyrelsen för att berätta om sin roll i miljömålsarbetet, hur det går och vad dom ser framöver både i nationella och regionala miljömål. De återkopplar bland annat kring hyggesfritt skogsbruk och skydd av värdefulla skogsmiljöer samt svarar på frågor. Peter Sögaard från Länsstyrelsen ger oss en bild av den pågående regionala skogsstrategin. Dessutom får vi en kort uppdatering kring miljömålens uppföljning och arbetet framåt med att revidera åtgärdsprogrammet av Anders Bergström från Länsstyrelsen.

Per Holger Dahlén från startupbolaget Skogr Kaupa berättar om sin affärsidé ”en digital handelsplats för alla typer av ekosystemtjänster, inklusive hållbart timmer, kolsänka, biologisk mångfald, mark, vatten och rekreation.” Skogsmästare Gunnar Björkenor från Skövde kommun ger sitt perspektiv kring detta och varför det kan vara intressant för en kommun.

Endast öppet för kommunnätverkets kommuner.