Kunskap om byggnadens fysiska status och dess energiprestanda är första steget. Bristfällig nulägesbestämning ger risk att fel åtgärder prioriteras och att förväntade resultat inte uppnås. Besiktningar samt inhämtning och analys av energidata ger svar på områden att förbättra samt input till modeller för energiberäkningar.

Vi diskuterar vanliga åtgärder på klimatskärmen och i de tekniska systemen, men också vilka nya behov och möjligheter som ska beaktas. Solel, laddplatser, energilagring, klimatåtgärder och digitalisering är några exempel.

Energirenovering görs lämpligen tillsammans med andra insatser för uppgradering och underhåll på fastigheten. Åtgärder för energieffektivisering utvärderas och optimeras med hjälp av energiberäkningar. Genom att paketera åtgärder som tillsammans uppfyller lönsamhetskraven kan större energieffektivisering åstadkommas än när varje åtgärd beslutas separat. Åtgärdspaketen måste beräknas avseende lönsamhet och beslutsunderlag ska fram. Vi går igenom Totalmetodiken som ett sätt att arbeta med detta.

MÅLGRUPP:
De som arbetar med bygg och renovering i planerings-, projekterings- eller byggskeden. På kommuner, eller i kommunala och privata fastighetsbolag. De som arbetar med energi- och miljöfrågor, drift, förvaltning och underhåll av fastigheter har också nytta av innehållet

SAMMANHANG OCH SYFTE:
Det övergripande syftet är att stötta kunskapsutveckling, erfarenhetsdelning och samverkan inom Västra Götaland när det gäller energieffektivisering och hållbart byggande.

AGENDA

InledningPeter Berg, Energikontor Väst

Energirenovering satt i sammanhangÅsa Wahlström, Lågan/ CIT
Om nuläget och om utvecklingen i omvärlden. Mål och ambitioner idag lär bli krav och lagstiftning imorgon. Renovation wave på EU-nivå och nationella satsningar är på gång för att skynda på utvecklingen.

Att utreda och förstå byggnadens energiprestanda
– Det krävs systematik i energiarbetet – Åsa Wahlström
Åsa berättar om arbetssätt, metoder & verktyg

– Exempel på systemstöd för arbetet – Ludvig Isaksson, Skövde kommun
Ludvig berättar om hur de använder BIM Energy och VIP Energy för att bygga digitala modeller av fastigheterna och med att göra energiberäkningar på olika åtgärdsförslag.

Energirenovering – åtgärder på fastighetsnivå
– Åtgärder och behov av nya insatser – Pär Johansson, Chalmers
Utöver energibesparing blir frågan om att hushålla med effekt allt viktigare. Nya isoleringsmaterial och energilagring på fastighetsnivå kan också vara en del av lösningen på effektbristen.

– Nya möjligheter genom digitalisering och fastighetsautomation – Andreas Skälegård, Uddevallahem
Andreas ger exempel på hur de använder LoRaWAN för att hämta tempdata från fastigheterna. En god hjälp att se problemområden men också för bättre styrning av värme och ventilation. Inom digitalisering och fastighetsautomation kommer mycket att ske framöver.

Lönsamhetsberäkning och beslutsunderlag
– Så funkar Totalmetodiken – Åsa Wahlström
Åsa visar hur du nyttjar Totalmetodiken för att prioritera åtgärder, bygga åtgärdspaket och grund för beslut.

– Totalmetodiken i tillämpning – Ludvig Isaksson, Skövde kommun
Ludvig berättar om ett projekt för energirenovering som de arbetar med och där Totalmetodiken tillämpas.

Energirenovering – goda exempel
– Energirenovering av Alabastern i VäxjöStefan Olsson, Energikontor sydost
Stefan berättar om insatserna och om hur de arbetade med Totalmetodiken som modell.

– Renoveringsinsatser hos UddevallahemAndreas Skälegård
Andreas berättar om erfarenheter och resultat från energirenoveringar på fastigheter i det vi kallar ”miljonprogrammet”.

Tid för frågor och en avslutande diskussion
Summering och nästa stegPeter Berg
***
Denna aktivitet görs inom ramen för projekten ”S2C” och ”samverkansplattform Energieffektivisering” som vi på Energikontor Väst arbetar med.