Bland annat har frågan diskuterats bland landets Energi- och klimatrådgivare som ofta rådger privatpersoner och företag kring just installation av solcellsanläggningar.

Av rapporten framgår att det behövs nationella riktlinjer för utformning och uppförande av solcellsanläggningar för att säkerställa att räddningstjänsten kan göra säkra och effektiva släckningsinsatser identifierades. Vidare efterfrågas en ny guide med säkerhetshöjande åtgärder för befintliga solcellsanläggningar.

Ytterligare resultat från arbetet är att ansvarsfrågan vid händelse av brand i byggnader med solcellsanläggningar behöver klargöras.

Huvudsakligen nämns de största utmaningarna vara:

– placering och typ av brytare
– placering av växelriktare
– kabeldragning och skydd av likströmskabel
– funktion och nytta av optimerare
– funktion och nytta av rapid shutdown system
– förekomst av och åtgärder mot ljusbågar
– icke konsekvent skyltning
– okunskap gällande översyn av anläggning ur ett brandsäkerhetsperspektiv, såsom skav på kablar, brännbart isoleringsmaterial under solcellsinstallation
undermåliga komponenter installerade
– olikheter i rekommendationer kring mått på passagestråk mellan och kring solcellsmoduler

Här hittar du rapporten.

BeBo är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus.