Fakta för mål och styrning i energiarbetet

Björn Rinde inledde med ett resonemang om grunderna för ett uthålligt energiarbete. Det behövs ett ramverk och en kultur som grund för energiarbetet, en modell för energiledning. Energiarbetet behöver vara kontinuerligt och bygga på förbättringsmetodik så att steg tas i det dagliga och inte bara i energiprojekten. Energiuppföljningar är viktiga och utan dessa är risken stor för en gradvis försämring av energiprestandan.

Vad ska man då följa upp? Ja det gäller att identifiera rätt mätetal. Björn menar att man utöver faktisk energianvändning även behöver olika nyckeltal och man behöver förstå de energidrivande parametrarna. Att arbeta kvotbaserade nyckeltal där man ställer energianvändningen i förhållande till produktionsvolym eller till utetemperatur ökar förståelsen för energianvändningen och gör det möjligt att bygga modeller över förväntat energibehov. Det ger stora möjligheter att ”energistyra” i verksamheten.

Bild: Björn Rinde, AFRY

Vi fångar några tips:

  • Analysera befintliga energidata. Utöver årsstatistik och månadsdata finns mycket information att hämta i vecko-, dag- och timdata. Informationen finns tillgänglig från elleverantören.
  • Baslasten är viktig att förstå. Här finns det ofta enkla insatser att göra, exempelvis för nedstängningar på helger eller då produktionen står still.
  • Gör energiuppföljningen synlig begriplig för verksamheten. Ta med statistiken i den dagliga styrningen. Bygg mer avancerade modeller för analys och prognos och som verktyg för arbetet i ”energigruppen”

Energi- och hållbarhetsarbetet på Orkla Foods

Magnus som är elchef inom underhållet på fabriken i Kungshamn berättade om energi- och hållbarhetsarbetet som de driver genom VERA-konceptet. I VERA arbetar man förutom med energieffektivisering också med att minska vattenförbrukning, med att ta vara på restströmmar och med att minimera avfall.

Från tidigare besök vet vi att Orklafabriken sedan många år arbetar systematiskt med energifrågorna. Magnus berättar om de några av de åtgärder man gjort och om vad som är på G. Man har bytt ut ventilationsaggregat, belysningsarmaturer och man arbetar med besparingar på tryckluften. Ett stort projekt pågår med att bygga ny kyl och frysanläggning där nya kylmaskiner och återvinning av spillvärme ska spara mycket energi.

Ett stort projekt har genomförts med uppförandet av en biogasanläggning med tillhörande förbränningspanna. Denna ingår i en större satsning, Symbioscentrum, där man bland annat gör biogas på restströmmar från fler av fiskberedningsindustrierna i området. Orkla räknar nu med att propanbehovet minskat med 60 procent. Behovet av brännolja har helt upphört. Biogasanläggningen är en viktig del i den gröna omställningen.

På symbioscentrum pågår mycket spännande arbete, läs mer här!

Bild: Orkla/ Symbioscentrum

Systemstöd för visualisering och analys

I sitt andra pass berättade Björn om hur olika metoder och verktyg kan stötta visualisering och arbete med analys. Vad som är lämpligast beror ofta på mognadsgraden i energiarbetet men förstås också på verksamhetens natur. Björn menar att man kommer långt med excelgrafer presenterade på A3-formatet (ref Toyota/ Leankonceptet) och som görs till en del i uppföljningen vid produktionsstyrningen.

Bild: Björn Rinde, AFRY

För nästa steg i energiarbetet och om man överväger skaffa dedikerade systemstöd finns en del att tänka på. Björn rekommenderar att upprätta en energimätplan. För planen finns ett antal frågor att ta ställning till. Vad ska mätas, var behövs mätare, hur ska mätningen gå till, vilken typ av mätare behövs? Insamling av data, lagring av data samt visualisering och analys är andra områden att tänka igenom. Ska man faktiskt skaffa ett energimätsystem rekommenderas att upprätta en genomtänkt kravspecifikation och Björn ger ett antal konkreta tips på olika områden en sådan specifikation bör hantera.

Vid ett senare tillfälle kommer vi sätta energimätsystem på vår agenda och då kunna prata mer om möjligheterna med automation och digitalisering smart styrning inom energiområdet.

Utvecklingen generellt, med ökad digitalisering, med AI och med smarta algoritmer innebär alltmer avancerade system för energistyrningen framöver. Effektstyrning med stöd att kapa effekttoppar, styrning av energibehov till tider med lägre energipriser, eller styrning för minskat CO2-avtryck, är åtgärder som blir allt vanligare. Omställningen till ett energisystem med högre andel förnybar energi och den ökande elektrifieringen i samhället aktualiserar energiåtgärder och styrning ytterligare. Att jobba smart med energistyrningen redan nu lär bli en bra framtidssäkring.

Med detta tackar vi Björn för expertkunskaper och Magnus för fin erfarenhetsdelning!

 

Nästa steg

Vi ligger lågt över sommaren och återkommer i september med nya aktiviteter. Vill du läsa mer nu? Ta en titt på summeringen från vårt förra webbinar: Industrisamverka i energiarbetet! Även det är inspelat. Kanske något för en riktigt regnig sommardag 😊

Under hösten kommer vi också att arbeta mer med behovsinventering gällande industri och energi. Vår förhoppning är som alltid att kunna skapa mer samverkan och mer nytta.