En introduktion till kunskapspaketets innehåll presenterades av tre kollegor från Bengt Dahlgren AB i ett webbinarium den 16 mars. Webbinariet gästades  också av Casper Östergaard Christensen från 3XN som berättade om det danska projektet Circle House och Tommy Persson från Byggma Group, berättade om lösningar genom Masonite Beams. Två goda exempel inom det hållbara byggandet.

Här nedan kan du ta del av en sammanfattning av webbinariet och vill du se hela klickar du på länken här!
Kunskapspaketet i sin helhet kan du ladda hem och läsa här. [EDIT: 2022-05-02]

Sammanfattning av webbinariet

Kunskapspaketets innehåll presenterades av Bengt Dahlgren AB i Mölndal genom Maria Perzon, Anna Högberg och Gerda Ingelhag. Kunskapspaketet sin helhet utgörs av en rapport och finns att ladda ned här. Sedan tidigare finns ”Guiden för klimateffektivt byggande” framtagen genom medel i S2C-projektet. Kunskapspaketet bygger till viss del vidare på guidens innehåll men kompletterar också med nya områden.

Rapporten har kapitelindelning enligt rubrikerna nedan. Webbinariet i sig berättade kort om kravställning men fokuserade på designstrategier och materialval.

  • Bakgrund om byggnaders klimatpåverkan och referensvärden
  • Livscykelperspektiv för minskad klimatpåverkan
  • Kravställning klimat
  • Byggnadsdesign för minskad klimatpåverkan
  • Materialval för minskad klimatpåverkan
  • Referenser

Kravställning klimat

Maria Perzon inledde med att berätta om olika stöd i arbetet med klimatkravställning. Genom upphandlingsmyndigheten finns Klimatkrav för nybyggnad av hus. Ett underlag för cirkulär upphandling finns tillgängligt genom cirkulära Göteborg med bland annat rekommendationer. I Västra Götaland, inom Klimat 2030, har ett arbete gjorts genom byggutmaningen ”Klimatbudget”.

Byggnadsdesign för minskad klimatpåverkan

Matris

Anna Högberg berättade hur de genom en omvärldsanalys identifierat olika designstrategier som kan tillämpas för att minska den inbyggda klimatpåverkan. Där handlar ”reduktion” om att minska den totala mängden byggmaterial och komponenter och ”substitution” handlar om att byta ut byggmaterial och komponenter med hög klimatpåverkan till bättre varianter. De har också tittat på var i livscykeln reduktionen förväntas ske, om det är i projekterings-/ byggskedet, under användningsskedet eller i slutskedet då byggnaden avvecklas.

Designstrategierna behöver förstås och tillämpas av fastighetsutvecklare, arkitekter, byggnadskonstruktörer och övriga byggsakkunniga. Nedbrutet bör strategierna kunna ge input till efterfrågan och kravställning från beställarsidan och grund till förslag och lösningar från den levererande sidan.

Materialval för minskad klimatpåverkan

Avfallstrappa

Gerda Ingelhag berättade om, och gav exempel på, materialval utifrån perspektiven i avfallstrappan där materialval kan göras genom återbruk, byggmaterial baserade på återvunnen råvara, biobaserade byggmaterial eller klimatförbättrade byggmaterial. Exempel på klimatförbättrade material kan vara klimatförbättrad betong i olika nivåer eller fossilfritt stål som väntas bli en produkt för framtiden.

Återbrukade byggmaterial

Hanna Ljungstedt berättade om exempel på återbrukade installationsmaterial i byggprojektet för Hoppets förskola. En rad exempel gavs från såväl utemiljön som i byggnaden. Elinstallationerna är ett område man arbetat mycket med.

Maria Perzon tipsade om återbruksguiden för installationer som släpps under mars månad och som presenterats på ett webbinarium som du kan ta del av här. Genom projektet ReCirculate finns ett PM och ett excelverktyg tillgängligt för stöd i arbetet med återbruk.

Circle House

Det danska projektet Circle House är ett intressant exempel på cirkulärt byggande. ”Design for disassembly” är en av strategierna i projektet och innebär att man ska kunna demontera byggnaderna och återbruka byggdelarna igen som byggdelar i nya byggnader. Man har arbetat mycket med att standardisera byggdelarna och med principer för att skapa flexibla planlösningar. I projektet som realiseras utanför Aarhus i Danmark byggs nu 60 byggnader av fyra olika typer med färdigtid 2023. Bilden nedan visar konceptet med monterade moduler.

Moduler

Hållbart byggande genom Masonite Beams

Tommy Persson från Byggma Group, berättade om hur deras byggsystem med lättbalkar bidrar i det hållbara byggandet. Lättbalken finns i olika utföranden och används i golv, väggar och takkonstruktioner. Grundprincipen för lättbalken är flänsar i gran och ett liv tillverkat av OSB- eller spånskiva.

Lättbalk

Utifrån de perspektiv som diskuterats under detta webbinarium har Masonite Beams flera styrkor. Konstruktionen är materialsnål och lätt, till stora delar demonterbar, industriellt tillverkad och med leverans ”i platta paket” för bra logistik och en konstruktion där små köldbryggor ger god energiprestanda. Tommy berättade även om rapporten från IVL där byggsystemet också redovisar god klimatprestanda vid beräkning.