Inom ramen för Sveriges miljömål finns etappmål om att minst 75 procent av matavfallet ska användas till biogas och växtnäring. I Västra Götaland skulle det motsvara 135 000 ton matavfall. Idag samlas ungefär 66 000 ton in. Om hela potentialen på cirka 180 000 ton matavfall tas till vara kan biogasproduktionen bli cirka 163 gigawattimmar per år. Med dagens anläggningar skulle den biogasen kunna produceras men det saknas förbehandlingskapacitet inom regionen på cirka 40 procent. Detta utifrån en bedömning att det finns en förbehandlingskapacitet för matavfall på cirka 110 000 ton i Västra Götaland idag.

Ger en helhetsbild

Förstudien, som genomförts av Sweco på uppdrag av Länsstyrelsen och Biogas Väst, visar hur och var det insamlade matavfallet används idag i Västra Götaland. Under 2020 förbehandlades och rötades matavfallet till största delen inom länet. I vissa av anläggningarna i Västra Götaland har tekniken för förbehandling förbättrats de senaste åren vilket medför att andelen matavfall som går till rötning ökat. Det finns potential att göra denna teknikförbättring på fler ställen som skulle resultera i mer biogas från det matavfall som samlas in.

Framtida efterfrågan och samverkan viktigt

Kapacitet finns att förbehandla mer matavfall i anläggningarna i Västra Götaland men avsättningen av biogas är för låg för att öka biogasproduktionen. Samtidigt befinner sig biogasen i en viktig utvecklingsfas där efterfrågan ökar från nya aktörer.

– Den tunga trafiken övergår mer och mer till biogas och även sjöfarten börjar nu göra anspråk på stora volymer. Intresset är också stort från industrin som alternativ till elektrifieringen, säger Helena Sandmer, samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

Eftersom många olika aktörer, från kommuner till näringsliv, verkar inom biogassystemet är samverkan viktigt för att komma framåt.

Förstudien ger bra underlag för fortsatta dialoger med aktörer och beslutsfattare i länet. Vi kommer fortsätta driva arbetet för att öka produktionen och användningen av biogas i Västra Götaland, säger Bo Ramberg, processledare på Biogas Väst.

Förstudie om matavfall och  biogasproduktion i Västra Götaland