S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction* har varit ett treårigt projekt till stöd för hållbart offentligt byggande, med målet att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska uppföras. Under hösten 2022 avslutas projektet och den kunskap som samarbetet mellan kommuner och offentliga aktörer från Sverige, Norge och Danmark resulterat i finns nu att ta del av.

– Med utgångspunkt i praktiska pilotprojekt i respektive land, har redskap och modeller utvecklats som möjliggör att förflyttning av positionerna för hållbart byggande, där klimat- och energiprestanda samt cirkulära aspekter ges högsta fokus, säger Peter Berg, projektledare på Energikontor Väst

Praktikfall inom byggandet

– Detta projekt har varit unikt genom dess bredd, då vi arbetat med hållbarhet inom så många områden och på så många nivåer. Ambitionen har varit att skapa ett positivt förhållningssätt till offentliga byggnationer med minskad klimatpåverkan, för att de på sikt ska öka väsentligt i antal, säger Maria Olsson, kommunikatör i projektet.

I Fagskolen i Norge, har särskilt fokus lagts på energiprestanda och är byggd till ”plus-husstandard” med lokal elproduktion från sol och batterier för energilagring. Hoppets förskola i Sverige har systematiskt arbetat med materialval för minskad klimatpåverkan, så tillexempel återbrukade byggmaterial och inventarier. Tester har genomförts med alternativa byggtekniker och material med god klimatprestanda såsom ”stampad lera” och ”hampakalk”. I båda pilotprojekten har även arbete för att reducera klimatpåverkan i byggskedet varit en del. Projektets tredje praktikfall, Stigsborg ”Børne- og Ungeunivers”, i Danmark, planeras stå klar 2025.

Modeller, guider och vägledningar

Hjörring kommune, i Danmark, har tittat på det första strategiska steget som handlar om förankring. Ambitioner, mål och strategier behöver förankras såväl i kommunens politiska organisation som i kommunens byggande och förvaltande organisation. Resultatet av arbetet är Förankringsmodellen här ges tips för hur arbetet kan läggas upp på strategisk-, taktisk- och operativnivå.

I den Tekniska modellen, som utvecklats av Energikontor Väst och Lokalförvaltningen på Göteborgs stad, samlas spetskunskap från experter, erfarenheter från pilotprojekten, best practices och goda exempel. Modellen berör tekniska aspekter som viktiga för hållbart byggande, men diskuterar också processer och arbetssätt för framgång. Modellens innehåll kan i stora delar användas direkt i skarpa byggprojekt, i projektering, i byggskedet och i drift- och förvaltning av byggnaden. Modellen kan även användas för kompetenshöjande insatser, som underlag för workshops, som bas för fortsatt kunskapsutveckling eller som input till nya projekt och insatser.

I den Pedagogiska modellen, från Alexandersoninstitutet i Varberg, har bland annat Lokalförvaltningen på Göteborgs stad gett viktig input. I modellen diskuteras hur barn, pedagoger och föräldrar kan utbildas för att maximera nyttan av husets funktioner och hur hållbarhet, med byggnaden som exempel, kan införlivas i pedagogiken för barnen.

Utöver modellerna finns guider, vägledningar och rapporter som ger fördjupad kunskap inom en rad områden. Guiden för klimateffektivt byggande är utvecklad parallellt med byggprojektet Hoppets förskola och ger mycket konkret vägledning för byggandet. Guiden Klimat- och miljösmarta arbetsmetoder inom förskolan ger stöd för verksamheten vid en förskola.

Så tas nästa steg

Med fler infallsvinklar och gemensamma erfarenheter kan ännu större kliv tas framåt, tillsammans, mot en mer hållbar byggbransch.

Klimatavtrycket från produktionsskedet av förskolan Hoppet är ungefär halverat i jämförelse med en traditionellt byggd förskola under 2020 hos Lokalförvaltningen i Göteborg. På byggarbetsplatsen har bränslebyte till HVO minskat de fossila utsläppen med 87 procent och motsvarande reduktion för utsläpp från transporter är 80 procent.

– Det vore fint om kommunerna kan gå före, erbjuda testbäddar och vara förebilder, tycker Hanna Ljungstedt som varit projektledare inom S2C projektet för Lokalförvaltningen på Göteborgs stad och även arbetat med Innovationsprojektet för Hoppets förskola.

Under 2022 fick byggande förvaltningar och bolag i Göteborgs stad formellt ett uppdrag av kommunfullmäktige; att öka takten för att bygga med lägre klimatpåverkan och lära sig av erfarenheter ifrån Hoppet.

– Nu hoppas vi självklart att så många som möjligt tar del av modellerna och tar avstamp i projektets erfarenheter i nya offentliga byggprojekt, säger Peter Berg, projektledare på Energikontor Väst.

 

Alla resultat och modellerna hittar du på projektets webbplats:
Modeller – S2C (s2c-eu.com)