En energieffektiviseringsbudget syftar till att främja åtgärder som minskar energianvändningen och därmed också de relaterade kostnaderna. Dessa åtgärder kan inkludera allt möjligt från installation av mer energieffektiva belysnings- och uppvärmningssystem, förbättrad isolering och tätningsarbeten, till införande av smarta system för övervakning och styrning av energianvändningen.

Sätt upp mål, planera, genomför och följ upp

År 2016 togs ett politiskt beslut att minska uppvärmningen och köpt el i kommunens lokaler. Beslutet kom med en budget på 15 miljoner kronor för 2016 och ytterligare 15 miljoner året efter för att snabba på arbetet. Till budgeten kom krav på att de åtgärder som genomförs skall vara lönsamma och att investeringarna skall leda till minskade kostnader av inköpt energi och på så sätt finansiera sig själva.

Beslutade mål gällde fram till 2020 med en justerad budget under åren som 2022 låg på sex miljoner kronor per år efter utvärderingar med genomförande verksamhet. Budgeten skall vara rätt anpassad utifrån de åtgärder man har i planen och ser att man hinner genomföra. Det är också viktigt att utvärdera och följa upp resultaten av åtgärderna noggrant för att säkerställa att de faktiskt leder till en minskning av energiförbrukningen och kostnaderna på lång sikt.

Exempel på mål som Lidköpings kommun har använt sig av:

”2020 ska energianvändningen per uppvärmd ytenhet i de bostäder och lokaler som förvaltas av kommunen eller kommunala bolag ha minskat med 30% jämfört med 1995.”

”Elanvändningen i kommunens lokaler, räknat per ytenhet, ska 2020 ha minskat med 20% jämfört med 2008.”

Måluppfyllnaden har varit god och båda målen uppnåddes före periodens utgång. Varje år gör kommunen en planering för kommande års energiinvesteringar. Man utgår ifrån vad som är planerat att göras i fastighetsbestånden och vilka energiåtgärder som skulle passa att göra samtidigt. Arbetet följs sedan upp årsvis. Arbetsprocessen liknar den som används i BELOK men Lidköping använder egna system för planering och uppföljning.

Nyckelfaktorer för framgång

Den största framgångsfaktorn är att arbetet grundar sig på politiskt beslut och har uppföljningsbara mål.

Det underlättar arbetet enormt att både budget och mål är politiskt beslutade. Det är viktigt med en specifik budget som är öronmärkt och används till rätt saker. Hade budgeten varit en del av en underhållsbudget är det lätt att de används till just underhåll och inte energieffektiviseringsåtgärder, säger Sara Wallgren Klang, energi- och miljöingenjör på Lidköpings kommun.

Av samma anledning som ovan punkt är det också viktigt att ha en ansvarig person för just energieffektiviseringsdelen, planering av denna och dess budget. Budgeten skall vara rätt anpassad utifrån de åtgärder man har i planen och ser att man hinner genomföra.Flyttbar budget över år ger en flexibilitet som ibland är nödvändig för att hinna genomföra vissa åtgärder och investeringar.

”Det handlar om att få till ett systematiskt arbete och att ha politiken med sig” Sara Wallgren Klang, energi- och miljöingenjör Lidköpings kommun.

Arbetet framåt

I dagsläget finns inga nya mål satta inom Lidköpings kommun, specifikt för effektiviseringsåtgärder men budgeten ligger kvar och kommunen fortsätter att följa upp och jobbar vidare med frågorna. Lidköpings kommun håller under 2023 på att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram och ny energiplan som skall beslutas och implementeras.

 

Bakgrund 

Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparings-åtgärder.
Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten, dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparings-åtgärder.

Vill du veta mer om energieffektivisering och besparing inom offentlig förvaltning kan hitta mer information i webbinarieserien som ligger på Energikontor Västs Youtubekanal (11 april 2023).

Text: Maria Olsson