Energikontoret Storsthlm var ett av Sveriges 15 energikontor och hade sitt säte inom kommunförbundet Storsthlm i Stockholms län. Det gemensamma syftet för alla energikontor är att verka som pådrivande kraft för att göra sin del av världen mer klimatsmart och hållbar.

– Alla regioner har behov av ett energikontor som kan stötta i den pågående energiomställningen. Med det ökade fokuset på lokal och regional energiplanering ser vi att energikontoren får en allt viktigare roll att spela för samhället. Jag kan därför bara beklaga den situation vi ser nu i Stockholms län, säger Johanna Lakso ordförande för Energikontoren Sverige.

Med de nationella energi- och klimatmålen i fokus
Det var redan i december 2022 som Storsthlms kommunförbund beslutade att avveckla energikontoret från årsskiftet 2023/2024. Energikontorets verksamhet riktade sig till många regionala aktörer och drevs genom projekt som ofta krävde medfinansiering, en finansieringsmodell som visade sig svår inom ramen för kommunförbundet. Detta ledde till begränsningar i verksamhetens utveckling.

Energikontoret Storsthlms uppgift har varit att bidra till att de lokala, regionala och nationella energi- och klimatmålen nås. Verksamheten främjade ett hållbart energisystem i samverkan med kommuner, näringsliv och andra typer av organisationer i hela regionen. Som mest arbetade sex personer samtidigt på energikontoret med olika samverkansprojekt, till exempel inom hållbara transporter, klimatsmart solenergi och vätgas för tunga transporter och för ellagring.

Värdefull kompetensnod som kan agera snabbt
Energikontorens verksamheter ägs och är organiserade på olika sätt utifrån vad som är bäst i en regional kontext. Energikontoret Jämtland Härjedalen är ett samarbete mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Elin Nirjens som är enhetschef för energikontoret och avdelningen Samhällsutveckling i regionen, säger:

– Utifrån hur vi är organiserade kan vi genom god samverkan och med samlad kompetens bidra till att nå de regionala energi- och klimatmålen. Vi märker tydligt att trycket och efterfrågan på att jobba med dessa frågor ökar och att det verkligen är värdefullt att ha en kompetensnod som kan agera snabbt för att utforma och driva de åtgärder som behövs.

Fortsatt dialog om ny huvudman behövs
Energikontoren Sverige, som är samverkansorganisationen för landets energikontor, beklagar att Stockholms län står utan energikontor och att ingen annan aktör i länet har klivit fram för att ta över verksamheten. Det uttrycks oro hos övriga energikontor att Stockholms läns aktörer inte längre har möjlighet att ta del av den uppväxlade nyttan som ett energikontor kan bidra med i omställningen.

– Det vi behöver nu är en fortsatt dialog kring ny huvudman för energikontoret i Stockholms län. Här har vi erfarenheter från konstruktiva dialoger i många andra regioner som har lett fram till bra lösningar för deras regionala energikontor. Vi på Energikontoren Sverige har en förhoppning om att kunna välkomna ett nystartat Energikontor i Stockholms län under året, avslutar Johanna Lakso.

Kommunförbundet Storsthlm är fortsatt medlem i Energikontoren Sverige under 2024 samt tar ansvar för att söka uppdraget som Regional utvecklingsledare för kommunernas energi- och klimatrådgivare (RUL) från Energimyndigheten.


Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets 14 regionala energikontor. Energikontoren finns från norr till söder och från öst till väst och verkar för förnybar och effektiv användning av energi. Tillsammans är alla regionala kontor pådrivande krafter för att göra sin del av världen klimatsmart och hållbar.