Bygg mer hållbart!

Här hittar du Energikontor Västs artiklar och summeringar kring mer hållbart byggande.

Varför grönstruktur i urban miljö?

Många av oss inser att vi är beroende av naturen och dess ekosystemtjänster för att kunna leva och må bra. Vi på Energikontor Väst knyter an till de här frågorna på flera sätt i vår verksamhet.

Biobaserade byggprodukter del i strategi för fossilfritt bygge

Att bygga cirkulärt och ta hänsyn till framtida behov av ombyggnad och återanvändning av material är väsentliga delar av arbetet framåt för att uppnå klimatneutralitet i vår byggda miljö. Vi behöver också i mycket större utsträckning än idag, bygga med resurseffektiva och gedigna biobaserade byggnadsmaterial. I förskolan Hoppet i Göteborg som vi följer genom projektet S2C är strategin fossilfritt byggande

Vad utmärker energieffektiva fastigheter och hur bygger vi dem?

Genom projektet S2C har vi nu möjlighet att söka svaren och borra lite i extra i dessa frågor. Med hjälp från AFRY tar vi fram ett kunskapspaket inom hållbart byggande som tar fokus på fastighetsutformning, val av fastighetens tekniska system och förutsättningarna för en energieffektiv driftsfas.

Miljöcertifiering som stöd för hållbar nyproduktion och förvaltning

System för miljöcertifiering driver på många sätt utveckling för hållbart byggande och grund för hållbar förvaltning. Vårt webbinar den 22 juni berättade allmänt om system för miljöcertifiering och gav en översikt till några av alla de system som finns på marknaden. Vi tittade specifikt på systemen NollCO2 och Miljöbyggnad iDrift och vi tog även del av erfarenheter från tillämpningen av system i olika projekt.

Välj arkitektur, design och lösningar för hållbara byggnader!

För minskad klimatpåverkan från byggandet finns många grepp att ta, i planer och strategier, i konceptuella val och i faktiska utföranden. I vårt webbinarie den 28 april diskuterade vi hur arbetet med arkitektur, design och konstruktionsmässiga lösningar kan driva på utvecklingen inom hållbart byggande.

Ta stora steg i energieffektiviseringen av fastigheterna!

På vårt webinar ”Så gör du rätt energiåtgärder vid renoveringen” berättade vi om konceptet för ”Totalmetodiken” som ett systematiskt angreppssätt för arbete med energieffektivisering. Vi nosade på lite av det som pågår inom på forskningen och vi fick se exempel på hur lösningar inom digitalisering och automation förbättrar styrning av värme och ventilation, för energibesparing och för bättre klimatkomfort. Vi tittade också på ett par riktigt goda exempel från energirenoveringar av fastigheter i miljonprogrammet.

Ställ krav för hållbart byggande!

I projektet S2C arbetar vi för att påskynda utvecklingen inom hållbart offentligt byggande, bland annat genom att starta samverkan mellan kommunerna inom Västra Götaland. I förra veckan höll vi webinariet ”Från livscykelanalys till klimatdeklaration” där 50 personer från ungefär hälften av regionens kommuner deltog. Ett särskilt fokus var hur klimatkrav och krav på klimatberäkningar kan ställas vid byggandet av flerbostadshus, vilket också giltigt vid byggande generellt.

Snart startar bygget!

En rapport från bygget av Förskolan Hoppet – ett exempel på vad ett EU-finansierat projekt som vi jobbar med kan utmynna i.

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar.