Vår medverkan i projektet S2C – Sustainable Circular Construction, ger oss på Energikontoret möjligheten stötta kommunerna i Västra Götaland med omvärldsbevakning, erfarenhetsdelning och kunskapsuppbyggnad. Vår förhoppning är att katalysera en snabbare omställning och utveckling.

Genom nätverket avser vi hantera frågeställningar inom områden som energi- och CO2 -minimering genom specifikationer och materialval, cirkulär design, återbruk, byggprocessen, renoveringar, och optimerad drift och förvaltning.

Vår plan

Vi bygger vidare på ett tidigare nätverk med ambition att engagera fler kommuner och adressera ytterligare frågeställningar och fokusområden. Från VGR finns också en önskan att vi tydligt ”krokar arm” med övriga projekt och insatser som pågår i vår region, exempelvis inom Klimat 2030 arbetet, för att på så sätt förstärka hela erbjudandet.

Första steget är att förstå behov och intressen ute i kommunerna, så att vi kan sätta inriktning och ambition för nätverkets aktiviteter. Vår tidsmässiga plan är att starta aktiviteter under september månad. Till en början digitala träffar och så snart möjligt även fysiska möten.

Vad menar vi med Nätverk?

På sikt skapar vi samarbetsgrupper, eller nätverk, runt olika frågeställningar. Vägen dit styrs av målgruppernas behov och intressen. I startskedet blir det fristående och öppna aktiviteter kring olika teman och med tydlig koppling till målgrupperna.

För vem?

Målgrupperna finns hos kommunernas avdelningar för bygg- och anläggning samt förvaltning, drift och underhåll. Fastigheternas brukare är en ytterligare målgrupp. Ett särskilt fokus riktas till personal vid förskolor och skolor och beror på att S2C projektet följer tre praktikfall inom skolbyggandet.

Medverkan i nätverket och aktiviteterna är avgiftsfri, men deltagaren står själv för egen tid och kostnad för resor till och från aktiviteterna.

Vad gör S2C-projektet?

Projektet stöttar hållbart byggande genom fastighetens hela livscykel, dvs från etablering till avveckling. Finansieringen kommer från EU (Interreg – ÖKS) och vi på Energikontor Väst har även finansiering från Västra Götalandsregionen (VGR). Projektet är treårigt och startade i oktober 2019.

Projektet har tre praktikfall inom hållbart byggande. Göteborg, Aalborg i Danmark – Agder kommune i Norge. Även Göteborgs stad är part i projektet och det svenska praktikfallet är därför den fossilfria förskolan Hoppet.

Läs mer om S2C på: https://www.s2c-eu.com/

Länk till Hoppets Förskola finns här