Vad är livscykelanalys i byggprocessen?

En livscykelanalys, LCA, studerar det planerade byggets miljö- och klimatpåverkan över livscykelns olika skeden. LCA i byggprocessen handlar främst om miljöpåverkansfaktorn GWP – Global Warming Potential, dvs utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid CO2. Ett särskilt fokus ägnas standardens A1-3 Produktskede samt A4-5 Byggskede och här görs projektering, materialval och konstruktion, samt själva uppförandet av byggnaden.

En fastighets klimatdeklaration beskriver dess klimatpåverkan. Enligt nya krav från Boverket ska byggherrar från januari 2022 upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad.

Vad snackade vi om?

Att styra och optimera materialval och konstruktionslösningar utifrån klimatbelastning är en mycket viktig del i omställningen för ett hållbart byggande. Om utvecklingen ska ta fart på riktigt krävs att beställare av nya fastigheter ställer skarpa krav på minskad klimatpåverkan och det krävs såväl kunskapsuppbyggnad som utveckling av metoder och processer. Vi förstår att utmaningen blir densamma runt om i våra kommuner och att samverkan och gemensamt lärande kan påskynda utvecklingen.

Maria Perzon och Gerda Ingelhag inledde webinariet med en introduktion till LCA och arbete med klimatberäkningar. Båda arbetar för Bengt Dahlgren AB som miljökonsulter och har god erfarenhet av arbete med klimatberäkningar. Bland annat från innovationsprojektet Hoppets förskola, där de arbetar tillsammans med lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

Anders Ejlertsson, Svenska Miljöinstitutet IVL, har arbetat med projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”. Anders berättade om hur projektet besvarar många av de frågeställningar som byggherrar står inför gällande kravställning för reducerad klimatpåverkan och krav på klimatberäkningar. Projektet har framförallt arbetat med att ta fram formuleringar och rekommendationer för klimatkraven i upphandlingsprocessen. En vägledning ”Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt” samt en uppsättning ”Anvisningar” för arbetet med klimatberäkningar ger bra grund för såväl byggherrar (beställare) av fastigheter som byggentreprenörer.

Joa Ivarsson, Framtiden Byggutveckling och Stefan Jansson, AB Eidar arbetar med fastighetsutveckling i Göteborg respektive Trollhättan. De deltog även i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”. Båda berättade om sina erfarenheter därifrån, men också om planer, erfarenheter och utmaningar i arbetet på den egna hemmaplanen.

Se gärna webinariet i en inspelad version här om du vill veta mera!

 

Vad har vi lärt oss?

Summerar kort några av de tips, erfarenheter och reflektioner som vi tillsammans fångade in genom webinariets presentationer och diskussioner.

  • Samverka, ta in hur andra gör. Inhämta dagens best practise. Tar du in kunskap från vägledningen och anvisningarna så kan du starta från rätt ruta på spelplanen!
  • Inför krav nu! – Börja ställa krav vid upphandling, gör inte tröskeln högre än den är.
  • Ta fram en roadmap för införandet av klimatkrav och klimatberäkningar baserad på era egna förutsättningar. Se olika alternativ från bas- till spjutspetsprojekt.
  • Börja i projektens tidiga faser så finns möjligheter att göra val i planarbetet.
  • Bygg kompetens och förmåga i den egna organisationen. Avsätt även tid för byggherrens uppföljningar och kompetensutveckling.
  • Jobba tillsammans med entreprenörer i projekteringen. Det krävs extern kompetens också.
  • Tänk på att klimatberäkningar behöver vara jämförbara. Ta in extern hjälp för att säkerställa kvalitet på klimatdeklarationen. Det blir enklare när du skall utvärdera och är framförallt viktigt om du använder det vid tilldelning av kontrakt.
  • Premiera goda initiativ, exempelvis genom tilldelningskriterier i anbudsprocessen.
  • Det kan vara svårt sätta en maxnivå på klimatpåverkan i upphandling, det finns en viss konkurrens mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet…

AVSLUTNINGSVIS

Vi tackar våra föreläsare för kunskapsförmedling och för bra föreläsningar och våra mötesdeltagare för en aktiv chatt och bra diskussioner.

Vårt eget arbete för en god kommunsamverkan inom hållbart byggande löper på. En fortsatt behovsinventering pågår gentemot målgrupperna ute på kommunerna. Kontakta oss gärna med dina behov och din input! Nästa aktivitet blir ett webinar om Klimatsmarta byggmaterial. Ha koll på vårt kalendarium, vi satsar mot slutet av januari!