Energifrågorna brinner vi lite extra för och det finns goda möjligheter att energieffektivisera byggskedet. Därför startar vi nu ett arbete för att sammanställa dagens kunskapsläge och praxis och från detta ta fram förslag till utveckling av energiarbetet. Vår förhoppning är att kunskapspaketet ska hjälpa beställare av byggprojekt, men också kunna ge stöd och relevans för energiarbetet ute på byggarbetsplatserna.

Nedan är exempel på några frågeställningar där vi söker svar. Vi är öppna för förslag och inspel!

  • Kartläggning av energianvändningen i byggprojekt (el, bränslen, fjärrvärmeleveranser mm). Vad används energin till och hur fördelar den sig över byggskedet? Hur är det för olika typer av byggprojekt?
  • Hur samlas energidata in för analys och styrning i det pågående bygget och så lärande kan ske till kommande projekt?
  • Maskiner, utrustning och teknik. Hur ser marknaden ut och vilka val finns att göra när vi söker energieffektiva alternativ?
  • Hur kan beställaren agera genom kravställning och vid upphandling och hur gör man entreprenören delaktig i anbudsförfarandet och i genomförandet?
  • I projektplanen, hur skapas förutsättningar för lägsta energibehov?
  • Kultur, beteende, ledning och styrning – hur får vi energifrågan levande i det dagliga arbetet ute på byggena?

Vi vet att det hos såväl beställare som leverantörer och entreprenörer finns bra arbetssätt och goda exempel att ta del av och att sprida till fler. Det finns också mycket kunskaper från olika utvecklingsprojekt som vi kan bygga vidare på. Sist men inte minst har vi som Energikontor goda möjligheter att stötta byggsektorns energiarbete med input från andra branscher.

Efter sommaren presenterar vi ett kunskapspaket i att stötta energieffektivt byggskede. Vårt forum för kommunsamverkan hållbart byggande inom Västra Götaland blir en av kanalerna för spridning av resultaten.

VILL DU VETA MERA REDAN IDAG?

Här är några länkar till energikunskap för byggskedet;