Sätt upp energimål och identifiera de kritiska indikatorerna. Energimålen ska vara specifika och mätbara för verksamheten. Energimål behöver också kunna delas upp i delmål per energislag, per användningsområde eller för olika delar av verksamheten. Bra energimål kopplar också till utfallet av verksamheten, exempelvis genom att relatera till mängden producerad produkt i antal, volym eller vikt och till verksamhetens omfattning, som arbetade timmar eller driftstid.

För den dagliga driften behövs också indikatorer av olika slag. Indikatorer kan vara direkta energimätetal som effektuttag eller uppmätt ström. Indikatorer kan även vara indirekta mätetal, särskilt sådana som sänder signaler om det faktiska energiutbytet eller driftläget i anläggningen. Exempel kan vara att följa mediaförbrukning, systemtryck, övervaka temperatur och flöden, eller verkningsgrad. Vilka som verkligen är kritiska och värda att följa måste identifieras för den aktuella anläggningen.

Driv ett systematiskt energiarbete

– Ett systematiskt energiarbete efterfrågar energifakta och har stora likheter med förbättringsarbete för produktionen eller för kvalitetsarbetet. De som tillämpar målstyrning och standardiserat förbättringsarbete är vana vid att efterfråga fakta. Att lägga till energifrågan är då förhållandevis enkelt, säger Peter Berg, innovationsledare på Energikontor Väst.

Utfall på målen ger grund för prioritering av åtgärder i det löpande förbättringsarbetet och för insatser på längre sikt. Indikatorerna kan ofta användas mer direkt för styrning, driftoptimering eller för att konstatera behov av underhåll eller reparation.

Ett modernt energiarbete handlar även om att arbeta med energistyrningen, särskilt för elanvändningen. Att optimera elanvändningen genom att sänka effektbehov och kapa effekttoppar ger kostnadsbesparingar i abonnemang och avgifter, men gör också företaget mindre känsligt för variationer och ökningar i elpriset.

– Industrin och samhället i stort blir med elektrifieringen alltmer elintensivt. Tillsammans med omställningen till ett förnybart energisystem kommer detta vara utmanande för såväl elförsörjning som för el-infrastruktur. Det kommer att påverka företagen också. De behöver hushålla med effekt och förbrukning, jobba med egen lokal elproduktion, med energilagring och med att skapa flexibilitet på olika sätt. Att utveckla kompetens och styrka i energiarbetet lär bli en bra investering för framtiden, betonar Peter.

Nyttja potentialen i ny teknologi och moderna lösningar

Utvecklingen inom digitaIisering och automation öppnar för ett än mer faktabaserat arbete. Att digitalisera inhämtningen av energidata ökar tillgänglighet och kvalitet i faktaunderlaget. Bättre systemstöd för sammanställning och analys av fakta hjälper oss att ta bättre beslut. Energy Management System, EMS, ger nya möjligheter att automatisera energistyrningen med smarta algoritmer och AI på ett sätt som är svårt med manuella metoder.

Hur mycket man ska man då satsa på allt det här, och när?
– Ja det beror förstås på det egna behovet – hur stor energiförbrukningen är och vilken potential det finns att påverka den. Man kommer långt med bra arbetssätt och en excelsnurra också. Men visst är det spännande att ha koll på nya möjligheter, säger Peter.

Nästa aktivitet med industrin

Under Energikontor Västs nästa webbinarium, den 23 juni, berättar Björn Rinde från AFRY om arbetet med att sätta relevanta energimål och om hur statiska metoder kan användas för att ta fram energipåverkande parametrar och identifiera nyckeltal för energiarbetet. Björn berättar också om hur man kommer igång med energiuppföljningar och vi får se exempel systemstöd för visualisering, analys och styrning av energiarbetet.

Orkla Foods i Kungshamn, som har en lång tradition av arbete med energieffektivisering, delar med sig av sina erfarenheter och berättar om hur de arbetar med energi- och miljöfrågorna.

– Ta en titt på vår inbjudan för mer info och anmäl er till webbinariet, avslutar Peter.