Energiprestandan hos fastigheter har haft en stark utveckling de senaste 30 åren med värmepumpsteknologin som ersättare för direktverkande elvärme, värmeåtervinning på frånluft och energieffektiv belysning som några exempel. Vidare har prestandan hos passiva delar ökat, så som klimatskärmen med isolering, dörrar och fönster samtidigt som de aktiva tekniska systemen för fastighetens uppvärmning och kyla har blivit allt effektivare.

Utvecklingen är fortsatt snabb, särskilt på tekniksidan, och vi pratar om smarta fastigheter. Det är idag tekniskt och ekonomiskt möjligt att arbeta med sensorik, datainhämtning samt datalagring i en helt annan omfattning än tidigare. Bättre datorkraft innebär att mycket fler beräkningar kan göras och att nya parametrar, som väderdata, lokala förutsättningar i form av sollaster eller mönster i fastighetens användning, kan tas in i beräkningarna för klimatstyrningen. Med tillämpningen av AI och smarta algoritmer ges helt nya möjligheter att ytterligare optimera prestandan genom smarta och lärande styrsystem för fastighetsdriften.

Förnybar energi, oftast solel, är ett annat intressant område med snabb tillväxt. Solelsanläggningar är praxis för att reducera klimatpåverkan och sänka behoven av externt tillförd elenergi. Tillsammans med energilagring ges möjligheter att öka den egna försörjningsgraden genom arbete med effektstyrning och med tjänster gentemot det externa energisystemet.

Förutom klimatskärmen är den fysiska fastighetens arkitektur och konceptuella utformning, samt orientering på tomten, viktig för att bygga förutsättningar för energiprestanda i toppklass. Fastigheten ska även beredas att ta emot alla nya system och teknologier och den behöver ha ett mått av framtidssäkring, så att uppgraderingar kan göras i förhållande till nya krav eller då nya lösningar blir tillgängliga.
Sist, men inte minst behövs förutsättningar för en effektiv drift. Det kan handla om tekniska lösningar för analys och visualisering, men också om att arbeta med energikultur och ”mindset” hos fastighetens användare. Även här ger teknikutvecklingen nya möjligheter att engagera och interagera med användaren, men det behövs också kunskapsuppbyggnad för att förstå hur de alltmer komplexa fastigheterna ska driftas optimalt.

Presentation av kunskapspaketets innehåll och slutsatser
Med ovanstående som input till kunskapspaketet studerar vi omvärld med dagens goda exempel och blickar framåt för att förstå alla de nya möjligheter vi ska beakta för att optimera energiprestandan i våra fastigheter.

Längre fram i höst och vinter kommer ett kunskapspaket att presenteras med en rad aktiviteter delvis på distans men också med möten på gemensam plats. Vi tänker oss innehållet på en sammanfattande nivå, men också några lite spetsigare aktiviteter på ingenjörsnivå.
Projektet S2C har som uttalad målgrupp den offentliga beställaren av byggprojekt och de kommunala organisationerna inom drift och förvaltning, men frågeställningarna här är intressanta för långt många fler. Så håll utkik i vårt kalendarium!