Sedan några år tillbaka finns en Naturvårdsgrupp inom Kommunnätverket för hållbar utveckling. Här samlas kommunekologer och biologer från 36 av länets 49 kommuner för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Inom gruppen arbetar vi med bland annat med artskydd, grön infrastruktur och biologisk mångfald.

Nu i dagarna arrangeras en nätverksträff i Alingsås där vi bland annat kommer diskuterar med Länsstyrelsen om juridiken kring artskydd och hur olika kommuner jobbar med att skydda känsliga arter. Vi kommer också fokusera på hur vi kan stärka den gröna infrastrukturen för arters överlevnad och göra våra kommuner attraktivare för både människor, djur och växter.

Kommunerna har en viktig roll utifrån planering men också utifrån byggnation. Inom projektet S2C samlar Energikontor Väst ett nätverk inom hållbart offentligt byggande. Nästa vecka arrangeras ett webbinarium med tema ”Så säkras grönstruktur och biologisk mångfald i ett hållbart byggande”. Intresset från både kommuner och byggföretag är stort för de här frågorna. Vi vet att vi går ett varmare klimat till mötes och genom att arbeta med grönstrukturen kan vi undvika många av de svårigheter som väntas. Genom träd och vegetation kan värmeöar motverkas i staden, invånare och djur kan hitta skugga. Dagvattenhanteringen måste planeras utifrån både skyfall och värmeböljor utan nederbörd. Vi kan skapa gröna tak och gröna korridorer med träd som också minskar buller och gör luften renare.

Vi på Energikontor Väst och Innovatum Science Park vill jobba för att nå alla mål i Agenda 2030, både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Välkommen om du vill vara med!