Potentialen för energieffektiviserande insatser i företag är stor. Hur stor beror förstås på verksamhetens art och på de insatser som redan gjorts. Nyligen genomförda studier av statistik från bland annat energikartläggningar, visar att det i genomsnitt finns 25 procent energieffektivisering att göra utan större investeringar eller kostnader.

Genom den nationella satsningen Omställningslyftet kan vi på Energikontor Väst hjälpa små och medelstora företag med en start på energiarbetet, men också hjälpa de som redan arbetar med energifrågan att ta nya steg i utvecklingen.

 • Agera nu!
  Börja med att identifiera uppenbara slöserier och förluster. Släck och stäng av utrustning då den inte används. Engagera och gör personalen delaktig. Ifrågasätt praxis. Rondera och observera. Sätt ny standard.
 • Ta kontroll!
  För att ta kontroll över energianvändningen behövs fakta

  •  Hämta hem energistatistik från elleverantören
  • Studera fakturor över bränsleåtgång av olika slag
  • Läs av mätare och räkneverk – börja bygga statistik av energianvändningen
 • Introducera energiledning!
  • Integrera energifrågorna i den dagliga styrningen av verksamheten
  • Utse ansvariga för energi. Bygg på energikulturen i företaget
  • Följ upp, visualisera och styr
  • Gör energikartläggning
  • Sätt mål och nyckeltal för energi
  • Driv ett systematiskt förbättringsarbete inom energi

Grafik: Veckans elanvändning hämtad från Länsstyrelsens vägledning: Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme.