– I förstudien har vi på Energikontor Väst tillsammans med Västsvenska Handelskammaren gjort en kartläggning av industriområden i Västra Götaland, berättar Peter Berg, Innovationsledare på Energikontor Väst.

I kartläggningen har ett stort antal verksamhetsområden med fokus på industri och logistik valts ut och studerats. Diskussioner har förts med lokala aktörer som företagarföreningar, olika företagsnätverk, energi- och klimatrådgivningen, representanter för kommuners näringslivsenheter samt företag på de olika områdena.

– Våra slutsatser är att en lokal samverkan kring energifrågorna har stora potentialer och är i många fall helt nödvändig, fortsätter Peter Berg.

Genom lokal samverkan kan energikompetens och energieffektiviserande åtgärder skalas upp på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. En samverkan för effekteffektivisering är på många platser nödvändig för att undvika effektbrist, möjliggöra elektrifiering men också för att säkra framtida expansion och nyetableringar i det lokala näringslivet.

– Vår förhoppning att våra slutsatser kan inarbetas i en projektansökan till ett skarpt projekt där vi arbetar med energiinsatser i lokal samverkan” avslutar Peter Berg.

Förstudien har finansierats med medel från Europeiska regionalfonden genom Tillväxtverket och med medel från Västra Götalandsregionen.