Vi står alla inför stora utmaningar men också nya möjligheter inom framtidens tekniker. Idag är den stora snackisen automatiseringar, AI, machine learning mm. Väldigt intressanta tekniker men det är också viktigt att ta vettiga beslut utifrån de förutsättningar byggnaderna har. Att implementera ny teknik medför oftast nya förhållningsätt och självklart olika konsekvenser i verksamheten. Man behöver skaffa sig spetskompetens inom energiområdet, nya nätverk och nya partner som kan hjälpa på vägen. Många är duktiga på att energioptimera genom att titta på drifttider och sänka systemtemperaturer med detta kan också medföra olika negativa konsekvenser. Här jobbar Castellum med utveckling av ett centralt driftstöd och fjärrstyrning till företagets förvaltningar och med utveckling av specialkompetens som kan jobba med sådana typer av åtgärder, berättar Anders Björling – teknisk chef på Castellum.

De flesta fastighetsägare har det senaste året haft en stor utmaning i att sänka faktiska kostnader kopplat till energianvändning. Idag har vi även andra faktorer så som effektproblemantik som man behöver ta hänsyn till, dvs. inte endast hur mycket energi som går åt vid byggnadsdrift.

Castellum arbetar ständigt mot de mål- och nyckeltal som fastighetsbolaget har satt upp. Gällande energi så är ambitionen att ha sänkt energianvändningen med 11 procent till år 2025 i relation till referens år 2021. Inom energieffektivisering har bolaget genom diverse åtgärder minskat sitt energinyckeltal från 139 kWh/m2 per till 99 kWh/m2 per år, (2007 – 2022). År 2020 hade Castellum sänkt energinyckeltalet till 87 kWh/m2 men köpte då ett nytt fastighetsbestånd med andra typer av nyckeltal vilket påverkande mätetalet uppåt.

Det är viktigt att veta vad man mäter och vad siffrorna betyder men trenden är stadig och verksamheten strävar hela tiden efter att minska fastigheternas energianvändning, säger Anders Björling. I all nybyggnation och vid renovering förbereds ett manuellt eller automatiskt system för styrning av effekt och kapning av effekttoppar (peak shaving), säger Anders. Samma princip gäller för lagring av energi. Möjligheter till energilagring vid nybyggnation ska alltid göras tillgänglig.

Ett bra verktyg för att kunna nå målen är miljöcertifieringar av byggnader som ställer krav på energiförbrukningen. Företaget strävar mot att alla fastigheter vid nybyggnation skall prövas att certifieras enlig miljöbyggand GULD, säger Anders. Vi har också haft ett projekt, ”100 på sol” där målet är att installera hundra solcellsanläggningar på befintlig takyta innan 2025. Idag har Castellum lyckats bygga drygt åttio solcellsanläggningar med en total effekt på ca 13,4 MW. Det är en utmaning med solelinstallationer på befintliga takytor då det inte alltid är självklart att man har alla rätta förutställningar som krävs föroptimal installation.

Bolaget gjorde 2019 också en förstudie där man tog fram ett program som går under namnet ”den gemensamma effektstrategin”. Det var ett sätt att analysera vilka problem effektbristen i elnätet skulle ställa fastighetsbolaget inför men också hur företagets laster och elkonsumtion påverkar det lokala elnätet. Här insåg man att bolaget själv som konsument var en del av effektproblemantiken men samtidigt också en del av lösningarna. Castellum bjöd in fem stora elnätsbolag till dialog för att tillsammans diskutera om hur fastighetsbolaget skulle agera för att minska sin belastning på elnätet, men också bidra till att bli en del av lösningen med effektbrister. Resultat av detta blev flera handlingsdokument och anläggningar som Castellum byggt och bygger där de lokala elbolagen kan provtrycka sin teknik mot fastighetsägarens teknik.

Man jobbar också i större perspektiv med val av olika energibärare och energilagringssystem som kan möjliggöra flexibilitettjänster. Här finns det givetvis ekonomi för att man kan buda på frekvensregleringsmarknaden och det kan leda till ökande intäkter men det är också ett sätt att hjälpa till med lastbalansering av elnätet.

Bakgrund

Castellum är en svensk börs noterat företag som äger och förvaltar egna ca 750 fastigheter som består av ungefär 1200 byggnader. Fastighetsbeståndet omfattar främst kommersiella lokaler som hys till olika verksamheter, bland dessa finns även en del lager och logistikcenter med stora ytor. Den totala uthyrningsbar yta på fastigheterna uppnår ca 6,3 miljoner kvadratmeter. Fastighetsbolaget finns representerad i hela Norden men främst och huvudsakligen i södra Sveriges olika regioner där kontoren täcker varierande affärsområden. Företagets framtida ambitionen är att Castellum ska bli Europas ledande och mest hållbara kommersiella fastighetsbolag, och det görs bland annat genom nytänkande och hållbar projektutveckling. Man vill också vara en attraktiv arbetsgivare med många nöjda kunder.

Energieffektivisering i offentlig fastighetsförvaltning 

Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparings-åtgärder. Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten, dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparings-åtgärder.

Vill du veta mer om energieffektivisering och besparing inom offentlig förvaltning kan hitta mer information i webbinarieserien som ligger på Energikontor Västs Youtubekanal (11 april 2023).

Text: Pedram Farhang Ströde