Om kommunen som stor förbrukare kan spara mycket el blir det billigare för andra som kan ha det tuffare. Detta gynnar både kommunen, medborgarna och näringslivet, säger Linda Hassel, miljöstrateg på Jönköpings kommun.

Under hösten 2022 fick kommunen i uppdrag från politiken att börja titta på vilka energibesparingar kommunen kunde göra i sina verksamheter. Detta omfattade optimering av energianvändningen i relation till verksamhetens behov, styrning av användning och effektbehov över tid, att kapa eventuella effekttoppar och att få ett bättre samspel mellan el och fjärrvärme. En del insatser kunde genomföras nästan direkt utan större omkostnader medan andra behövde både tid och investeringar.

Resultatet presenterades för politikerna i form av en åtgärdstrappa där varje steg representerar en ökad krissituation. Första steget i trappan representerade enkla åtgärder att genomföra med få människor som påverkas; det andra steget bestod av åtgärder som krävde någon form av ekonomisk insats eller som får viss påverkan på människor; medan det tredje steget bestod av åtgärder med stor besparingspotential men med stor påverkan på människor.  Man hade också med ett översta steg som kallades ”symbolhandlingar” där tex stadens julbelysnings vara eller icke vara blev en het diskussion.

Resultat

Kommunens totala elförbrukning var inte helt lätt att redovisa separat för varje verksamhet, vilket gjorde det svårt att utvärdera enskilda åtgärder, berättar Linda Hassel.

Mellan 2019 och 2022 minskade kommunen sin elförbrukning med cirka 20 procent. Det kan dock vara missvisande att jämföra år mot år rakt av.

En analys av enskilda objekt visade dock att effektiviseringsåtgärder inom ventilation och storkök har gett bra resultat, med en besparing på cirka 13 procent i samtliga lokaler där ventilationen justerats.

Riktade insatser

Några av de verksamhetsområden kommunen fokuserade på var storkök, fritidsanläggningar, utomhusbelysning och beteendeförändringar hos personalen.

Storköken är bland de största elförbrukarna inom kommunen samtidigt som de ofta används under höglasttimmar, dvs. på morgonen. Man genomförde utbildningar och platsbesök för att tillsammans med personalen kunna ta fram nya rutiner för driften av köksmaskinerna.

Vad gäller fritidsanläggningar som badhus och ishallar kunde kommunen med hjälp av beteendeförändringar och injustering av systemen snabbt sänka energianvändningen. Bland annat så justerades tiderna för bastuaggregat och vågmaskiner samtidigt som man blev noggrannare att stänga av till exempel belysning utanför öppettider. I ishallarna flyttade man spolningen av isarna på morgonen och spred ut dem över dagen för att undvika de värsta höglasttimmarna.

Utöver detta fortsatte kommunen sitt utbyte av konventionell gatubelysning till LED-armaturer och det genomfördes även riktade informationskampanjer i hur man kan spara el mot kommunens personal och medborgare.

Långsiktigt arbete

Linda trycker på vikten av att det måste finnas en långsiktig plan för energieffektiviseringsarbetet. En del insatser kan göras på kort sikt och självklart skall vi ta oss an dessa omgående. Större insatser kommer dock kräva investeringar och då är det viktigt med ett långsiktigt tänk.

–  Fördelen med energisparuppdraget som kom från regeringen är att vi fick politikernas intresse för frågan Det har underlättat och skyndat på arbetet, säger Linda Hassel.

I Jönköping kommun kommer man framåt arbeta med

  • Fortsatt kommunövergripande samverkan
  • Injustering av fjärrvärmesystemet
  • Start av ventilation i idrottshallar till närvarogivare och CO2-givare.
  • Inköp av timrar till storkök samt en större riktad informationskampanj
  • Strategiskt övergripande roll som ansvarar för energiplaneringen
  • Energiplan med hjälp av Norra smålands projekt EFFEKT – tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem
  • Forcera belysningplanen
  • Fortsatt arbete med energieffektivisering – ”10 största – 10 bästa”
  • Fortsatt arbete med energieffektivisering mellan JEAB och TK
  • Utöka utbyggnaden av förnybara energikällor

Bakgrund 

Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparings-åtgärder. Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten, dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparings-åtgärder.

Vill du veta mer om energieffektivisering och besparing inom offentlig förvaltning kan hitta mer information i webbinarieserien som ligger på Energikontor Västs Youtubekanal (11 april 2023).

Text: Maria Olsson