Att se över ventilationen i kommunens fastighetsbestånd är den faktor som gett bäst resultat i energieffektiviseringsarbetet på Orust kommun. Åtgärderna har bidragit till att minska energiförbrukningen och därmed också kostnaderna för kommunen. Samtidigt minskar kommunens miljöpåverkan med mindre utsläpp av växthusgaser och annan miljöbelastning från energiproduktion.

En total investeringsplan för energieffektiviseringsåtgärder gjordes på 5 år. Resultatet är att 17 miljoner har givit 30% minskad energianvändning.

Styrning och reglering av ventilationssystemen är de åtgärder som varit mest lönsamma i förhållande till investeringskostnaden, säger Johan Andersson, fastighetstekniker på Orust kommun. I snitt har vi haft en återbetalningstid på ett år för enklare åtgärder. Investeringar på 2 miljoner kr sparade 400 000 kwh. Det är ju mycket lönsamt, fortsätter Johan.

Vi har tittat på ett antal olika åtgärder i ventilationen på våra fastigheter. Inom boendedelarna finns det inte så mycket åtgärder att göra, bara se till att ventilationsaggregaten fungerar så som de skall men i övriga verksamheter finns det mer att göra, berättar han.

Johan menar att det är otroligt viktigt att ha bra fungerande värmeväxlare i ventilationssystemet. Om man har ett större system kan det leverera upp till 100 kw. Det blir då otroligt kostsamt om värmeväxlarna inte fungerar som de skall. Har man en bra roterande växlare så går det åt lika mkt energi för att driva fläktarna som det går åt att till att värma ventilationsluften. Beroende på fastigheten och verksamhetens behov är driftstider, luftflöden, ombyggnad av styrutrustning och ombyggnad av kanaler lämpliga delar att titta på.

Exempel på energibesparande åtgärder

Drifttider – Stäng av aggregaten när det är möjligt! Från Orust visa Johan ett exempel på en skola där man upplevde att luften var dålig. De har ett aggregat med 6 kubikmeter luft. Ventilationen stod på dygnet runt. Här gick det efter dialog med användarna i huset att justera flödena och man sparade 100 000 kwh enbart på att justera drifttider. Dt är viktigt att ha en bra kontakt och dialog med personalen för att veta när lokalerna användas och kunna göra rätt justeringar utifrån det.

Luftflöden – är det möjlighet att sänka luftflödena generellt vissa tider? I en annan skola satte man in spjäll och kan nu styra ventilation per rum. Det blir lönsamt så till vida att man sparar mycket energi. Dock kostar denna åtgärd en del initialt och även i underhåll. Man har även tittat på närvarostyrt flöde dvs. forcerat flöde när det behövs och ett lägre grundflöde för att ventilera ut emissioner från lokalen. Det sparar mycket men kräver lite mer insats. Därför är denna åtgärd ett bra val vid nyproduktion eller omfattande renovering.

Ett annat exempel är lokalen till höger på bilden som är en samlingslokal. Här finns ingen värmeåtervinning på det aggregatet, enbart återluft. Under covid tilläts inte återluft någonstans – det blev då väldigt kostsamt att ventilera denna typ av lokaler. Lösningen blev då att minska ner till att enbart ha ett grundflöde och det sattes in en koldioxidgivare för att forcera upp fläktarna vid behov. En relativt enkel åtgärd och i detta fall en stor mängd luft som kan styras med en enkel åtgärd. Lönsamt!

Ombyggnad av styrutrustning för att möjliggöra andra drifttider och flöden skedde i ett storkök. Här har man två ventilationer igång när kökspersonalen arbetar som mest i köket men har inte fullt ventilationsbehov under hela dagen. Idag kan man med en tryckknapp minska ner flödena. Grundflödet är halverat och personalen kan sedan med en knapptryckning justera upp ventilation vid behov. En enkel åtgärd som inte kostar mycket.

Styrningen av befintlig ventilation har Orust kommun kunnat byta ut i de fall det har behövts och ofta har det som redan finns kunnat användas men på ett smartare sätt. – Styr med det du har, det blir ofta ändå väldigt lönsamt! uppmanar Johan.

När man inte har värmeåtervinning på luften ventileras mycket stora luftmängder ut helt i onödan. I ett lärarrum med ett rökrum fanns en takfläkt sedan 25 år. Här krävdes ombyggnad av kanaler för att ta frånluften från salen till värmeväxlaren. Kanalbygge och injustering krävdes men kommunen gjorde ändå stora besparingar genom att luften inte bara försvinner ut.

Ytterligare ett tips där det finns möjlighet/det går att lägga till är att styra med utekompenserat tryck. Lägre tryck ger lägre flöden. Låg temperatur har torrare luft. Johan lyfter ett exempel från ett storkök där man med hjälp av denna teknik får mer effekt av den luft som kommer in. Ventilationen kan ta med mera fukt om luften som kommer in är torrare.  Det ger ett minskat behov vintertid, minskar effektbehovet och minskar även i vissa fall drag. Om temperaturskillnaden mellan ute och inneluften är större får vi ökat självdrag vilket kan vara av betydelse i äldre hus.

Man kan också utnyttja ventilationsaggregatet genom att köra lite nattkyla. Kör halvfart på morgonen för att få lite längre tid innan luften omsätts. Man kan då nyttogöra sig lite nattkyla eller sprida ut lite effekt om man har prisskillnader mellan natt och morgon.

Arbetet framåt

När arbetet startade låg vi ganska högt, ca 155 kwh per m2 och år, berättar Johan. Nu är vi nere på 120 kwh. Självklart blir det svårare att uppnå lika stora förbättringar nu när det mest uppenbara är åtgärdat men vi räknar ändå med att ytterligare kunna minska energiförbrukningen med 10-15 procent kommande 5 år, säger han.  

Bakgrund

Orust kommun är en mindre kustkommun med ca 70 000 m2 yta inom kommunens fastigheter. 1/3 av dessa värms med fjärrvärme och 2/3 med el. Boende står för 20% av detta och kommunen har inga större energikrävande verksamheter (tex badhus).

 

Energieffektivisering i offentligt fastighetsbestånd 

Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparings-åtgärder. Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten, dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparings-åtgärder.

Vill du veta mer om energieffektivisering och besparing inom offentlig förvaltning kan hitta mer information i webbinarieserien som ligger på Energikontor Västs Youtubekanal (11 april 2023).

 

Text: Maria Olsson