Göteborgs kommunfullmäktige fattade beslut om Åtgärder kopplade till energiförsörjningen den 27 oktober 2022, vilket innebar att samtliga nämnder och bolag skulle förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att samordna stadens arbete med frågor rörande elförsörjningen under perioden december 2022 till mars 2023.

Resultat

Genom arbetet har Göteborgs stad fått en ökad kunskap om energifrågor och satsar nu mer på energieffektiviserande åtgärder. Samarbetet mellan stadens bolag och förvaltningar har blivit bättre, vilket kommer att bidra till ökad effektivitet i framtiden.

Enligt Ann-Marie Lindell på Stadsledningskontoret är slutresultatet för projektet inte helt klart ännu men det rör sig om en mindre än genomsnittlig elbesparing i landet vilket beror på att nästan all uppvärmning består av fjärrvärme.

Tillvägagångssätt

Kontaktpersoner tillsattes i samtliga förvaltningar och bolag, och en funktionsbrevlåda togs fram för att underlätta kommunikationen. Vägledningsmaterial och instruktioner kommunicerades ut och åtgärder följdes upp varje månad.

En samordningsgrupp etablerades med tillgång till en digital samarbetsyta, och regelbundna veckomöten hölls för att följa upp åtgärder och resultat av elbesparingsarbetet.

För att välja ut och prioritera åtgärder användes en så kallad ”åtgärdstrappa” för att bedöma besparingspotentialen kontra verksamhetspåverkan.

Nyheter och information kommunicerades ut via en temasida på intranätet, stadens hemsida, sociala medier, Vårt Göteborg, samt en kampanj på stadsinfotavlorna.

Framgångsfaktorer

Ett långsiktigt energieffektiviseringsarbete, rådighet över de åtgärder som kan vidtas samt delegerat ansvar med snabba beslutsvägar är viktiga för att lyckas säger Ann-Marie Lindell på Stadsledningskontoret.

 

Energieffektivisering offentlig förvaltning 

Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparings-åtgärder. Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten, dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparings-åtgärder.

Vill du veta mer om energieffektivisering och besparing inom offentlig fastighetsförvaltning kan hitta mer information i webbinarieserien som ligger på Energikontor Västs Youtubekanal (11 april 2023).

 

Text: Jesper Andersson, Länsstyrelsen Västra Götaland.