Castellum är ett svenskt börsnoterat företag som äger och förvaltar cirka 750 kommersiella fastigheter bestående av ungefär 1 200 byggnader. Företagets fastighetsportfölj omfattar främst kommersiella lokaler, inklusive lager och logistikcenter med stora ytor, som hyrs ut till olika företag. Den totala uthyrningsbara ytan på fastigheterna är cirka 6,3 miljoner kvadratmeter. Castellum verkar i hela Norden men främst i södra Sverige.

Företagets framtida ambition är att bli Europas ledande och mest hållbara kommersiella fastighetsbolag. Detta ska uppnås genom tekniskutveckling och hållbara projekt och att vara en attraktiv arbetsgivare med många nöjda kunder, säger Anders Björling, teknisk chef på Castellum.

Implementering av ny teknik

Det talas mycket om automatisering, maskininlärning och AI. Men beslut om att implementera ny teknik måste basera sig på pragmatik och byggnadernas faktiska status. Det är många faktorer att ta hänsyn till i dagens energilandskap. Ett sådant är problemet med ”topplast”. Vi förbereder alltid ett manuellt eller automatiskt kontrollsystem för kraftstyrning, för att kunna ”kapa topparna”, i alla byggnader som byggs eller renoveras. Samma princip gäller för energilagring. Möjligheter till energilagring bör alltid utvärderas vid nybyggnation, berättar Anders Björling.

Castellum samarbetar även med andra större aktörer och leverantörer i branschen för att bidra med att bygga upp en mer fungerande styrteknik för byggnader. Den egna fastighetsförvaltningen vill ha ett driftstöd som på ett överordnat sätt kan samla in information eller tekniskdata om en eller ett flertal fastigheter. Den information som är intressant är bland annat energianvändning, larm, väderprognoser, myndighetskrav och regler. Idag är inte detta standardiserat och samlat på ett ställe utan måste hämtas från flera olika system, vilket är tidskrävande och inte alltid så praktiskt.

Vi arbetar därför på att utveckla ett centralt driftstöd och stödsystem för förvaltningen som kan arbeta med sådana åtgärder, fortsätter Anders Björling.

Energimål och nyckeltal

Ett annat verktyg som Castellum använder sig av för att uppnå sina mål är miljöcertifiering av byggnader som ställer krav på energiförbrukning. Företagets miljöcertifieringar omfattar hela fastighetsportföljen och all ny konstruktion måste vara certifierad som miljövänlig. Castellum har även etablerat olika mål och nyckelindikatorer (KPI:er) som företaget strävar efter att uppnå.

Ambitionen är att minska energiförbrukningen med 11% till 2025 jämfört med referensåret 2021. Vad gäller energieffektivitet har företaget minskat sin energianvändning från 139 kWh/m2 per år till 99 kWh/m2 per år genom olika åtgärder från 2007 till 2022. År 2020 hade Castellum minskat till 87 kWh/m2. Då hade företaget köpt nya fastigheter som påverkade mätvärdet positivt. Trenden är dock densamma och vi strävar fortsatt efter att minska fastigheternas energiförbrukning varje år, säger Anders Björling.

 

Energieffektivisering offentlig förvaltning 

Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparings-åtgärder. Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten, dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparings-åtgärder.

Vill du veta mer om energieffektivisering och besparing inom offentlig fastighetsförvaltning kan hitta mer information i webbinarieserien som ligger på Energikontor Västs Youtubekanal (11 april 2023).

 

Text: Jesper Andersson & Pedram Farhang Ströde.