Den 5 oktober 2023 samlades intressenter från hela Västra Götaland på SLU Smedjan i Skara för en inspirerande workshop på ämnet. Dagen inleddes med en överblick presenterad av medverkande arrangörers del i biogasutvecklingen inom Skaraborgs och Västra Götalands geografiska områden. . Madeleine Vendel från Agro Väst/Gröna Möten/Gröna Klustret, Magnus Fredricson från Skaraborgs kommunalförbund, samt Maria Olsson & Magnus Kuschel från Bioze och Bo Ramberg från Biogas Samverkan Syd Väst gav en översikt av sitt arbete och dess målsättningar.

Magnus Fredricson talade sedan om det pågående arbetet med regionala energiförsörjningsplaner och kommunala energiplaner i Skaraborgs kommuner, vilket satte scenen för dagens diskussioner.

Senaste nytt om Biogas

Bo Ramberg från BiogasSSV presenterade de senaste nyheterna inom biogasområdet, inklusive skattebefrielser, gödselgasstöd, uppgraderingsstöd, förvätskningsstöd, och Klimatklivet. Han belyste även efterfrågan på biogas och initiativet RepowerEU, vilket gav deltagarna en bred bild av det aktuella landskapet för biogasproduktion och konsumtion.

Fokus på Lantbruket

Den andra delen av workshopen fokuserade på lantbrukets roll i biogasproduktionen. Bo Ramberg introducerade blocket med en presentation av RISE potentialstudie från 2022. Aleja ndro Barrios Latorre, doktorand vid SLU, presenterade sin forskning om jordbruksrelaterade biogassubstrat i Västra Götaland och Sven-Erik Svensson från SLU Partnerskap Alnarp talade om hur växtföljd, markbearbetning och vallodling påverkar kolinlagringen samt hur halm kan användas mer effektivt för biogasproduktion.

Karin Tonderski från Biogas Solution Research Center (BSRC) bidrog med en intressant diskussion  kring de olika nyttorna med biogas. Efter presentationerna följde en livlig dialog mellan föredragshållarna och deltagarna, där forskningens resultat och dess betydelse för biogasproducenter och lantbrukare granskades.

Kommunernas och Regionens roll

Dagen avslutades med att undersöka hur kommunernas och regionens samhällsplanering påverkar biogasens utveckling. Magnus Fredricson diskuterade energiplaner och vilken roll biogas kan ha som effektredundans i elsystemet, medan Magnus Kuschel från Bioze-projektet tog upp de realistiska möjligheterna för detta.

Bo Ramberg avslutade med att tala om tillståndshantering och tillsyn av biogasanläggningar samt framtiden för Klimatklivsstödet. Representanter från närvarande biogasbolag reflekterade över vad som gör en kommun attraktiv för biogasproducenter och var framtida produktionsanläggningar kan komma att etableras.

Workshopen avslutades med en gemensam lunch för de deltagare som ville stanna kvar och nätverka ytterligare.

Syftet med dessa workshops som genomförs under hösten på ämnet biogas är att höja kunskapsnivån bland kommuner, lantbrukare och andra intressenter om biogasens roll och potential i regionen. Detta inkluderar att utforska frågor som substrat, produktionsplatser, marknadsavsättning och genomförandetider. Initiativet syftar till att skapa en ökad och gemensam förståelse för de utmaningar och möjligheter som biogasen står inför.

Eventet samlade en bred publik med biogaskonsumenter från transportsektorn och industrin, biogasproducerande företag, både befintliga och potentiella, lantbrukare, kommunala samhällsplanerare och kommunala politiker och visade tydligt på de utmaningar och möjligheter som finns inom biogasområdet i Västra Götaland. Träffen är ett viktigt steg mot att främja biogasens roll och utveckling i Västra Götaland. Genom att samla olika intressenter och experter för att diskutera de senaste forskningsrönen och utmaningarna, kan man skapa en gemensam förståelse och identifiera vägar framåt för en hållbar biogasproduktion i regionen.

Workshoparna i Västra Götaland tar upp viktiga aspekter av biogasens roll och potential i regionen. Initiativet syftar till att öka kunskapen bland kommuner, lantbrukare och andra intressenter om biogasens möjligheter och utmaningar. Deltagarna inkluderar biogaskonsumenter, producenter, lantbrukare och kommunala aktörer inom miljö och klimat. Programmet innehåller presentationer om senaste utvecklingen inom biogasområdet, med fokus på skattebefrielse, gödselgasstöd och klimatklivet. Diskussioner berör även tillgängliga substrat från lantbruket och kommunernas roll i biogasens framtid. Evenemanget representerar en viktig plattform för att främja hållbar biogasproduktion och samarbete i regionen.