Tre workshops hålls under hösten på tre olika platser i regionen för att öka kunskapen om biogas, diskutera dess utmaningar och möjligheter samt stärka samarbetet mellan olika aktörer. Eventet samlade kommuner, lantbrukare, biogasproducenter, biogaskunder inom transport och industri, samt andra intresserade parter.

Evenemanget ägde rum på Navet Science Center i Borås och hade ett fullspäckat program.

Arrangörerna hälsade alla välkomna och presenterade sina respektive uppdrag inom biogasområdet. Talare inkluderade Madeleine Vendel från Agro Väst/Gröna Möten/Gröna Klustret, Sandra Johansson från Boråsregionens kommunalförbund, Maria Olsson från Bioze och Bo Ramberg från Biogas Samverkan Syd Väst.

Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda kommun, talade om kommunernas roll och engagemang i biogasfrågor.

Bo Ramberg från BiogasSSV gav en uppdatering om biogasens status regionalt, nationellt och internationellt, inklusive information om olika stödformer som skattebefrielse, gödselgasstöd, uppgraderingsstöd, förvätskningsstöd och klimatklivet. 

Substrat och produktion i forskningen

RISE potentialstudie 2022 presenterades av Bo Ramberg, följt av Alejandro Barrios Latorre från SLU som talade om biogassubstrat inom lantbruket i Västra Götaland. Sven-Erik Svensson från SLU diskuterade växtföljd, markbearbetning och vallodling, medan Karin Tonderski från Linköpings Universitet presenterade forskning från Biogas Solution Research Center (BSRC). Dialog mellan föredragshållare och deltagare följde.

Kommunernas och Länsstyrelsens Roll

Sandra Johansson från Boråsregionens Kommunalförbund talade om avfallsplanering och tillgängligaetableringsplatser Boråsområdet följt av en diskussion om kommunernas och länsstyrelsens övergripande roll i samhällsplanering och hur den påverkar biogasens möjligheter till etablering.  Magnus Kuschel från Bioze-projektet pratade energiplanering och biogasens potential som effektredundans i elsystemet. Miljötillståndsprocessen och tillsyn av biogasanläggningar samt klimatklivsstödet diskuterades också. Representanter från närvarande biogasbolag reflekterade över vad som gör en kommun attraktiv för biogasproducenter.

Samlande plattform främjar samarbete och utveckling

Även detta event bidrar till att skapa en plattform för att samla olika aktörer inom biogasområdet för att dela kunskap, diskutera utmaningar och identifiera möjligheter. Det blev tydligt att det finns ett starkt engagemang och en vilja att utveckla biogasens roll även in denna del av Västra Götaland. Diskussionerna lyfte vikten av samarbete och kontinuerlig dialog för att främja en hållbar och effektiv biogasproduktion och användning i Västra Götaland.

Med dessa insikter och den nätverksbyggande som skedde under dagen, står regionen väl rustad för att ta nästa steg i utvecklingen av biogassektorn. Tack till alla deltagare och arrangörer för ett inspirerande och informativt event!

Workshoparna i Västra Götaland tar upp viktiga aspekter av biogasens roll och potential i regionen. Initiativet syftar till att öka kunskapen bland kommuner, lantbrukare och andra intressenter om biogasens möjligheter och utmaningar. Deltagarna inkluderar biogaskonsumenter, producenter, lantbrukare och kommunala aktörer inom miljö och klimat. Programmet innehåller presentationer om senaste utvecklingen inom biogasområdet, med fokus på skattebefrielse, gödselgasstöd och klimatklivet. Diskussioner berör även tillgängliga substrat från lantbruket och kommunernas roll i biogasens framtid. Evenemanget representerar en viktig plattform för att främja hållbar biogasproduktion och samarbete i regionen.