IN-​PLAN-projektet, med Energikontor Väst som ledande organisation för den svenska delen, samlar kommuner i olika skeden av energiplaneringsarbetet. Vissa står i startgroparna, medan andra redan är inne i genomförandefasen. Genom att samarbeta och dra nytta av varandras erfarenheter och insikter är målet att stärka kommunernas förmåga till effektiva energiplaner. Energikontor Väst som är en del av Innovatum Science Park håller samman projektet för de olika kommunerna och stöttar deltagarna att ta kliv framåt.

Energiomställningens krav på integrerad samhällsplanering

Energiomställningen kräver inte bara ökad samverkan och samsyn utan också en mer integrerad samhällsplanering. Förändringarna inom energisektorn påverkar markanvändning, byggande, transporter, industri och infrastruktur för el och värme. Detta är något som Trollhättans stad och Trollhättan Energi vill utveckla tillsammans. Med hjälp av projektet IN-PLAN kommer de kunna testa och implementera stödstrukturer som stärker dem i arbetet mot en nödvändig energiomställning.

– En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder energi. Tillgång på tillförlitlig och förnybar energi med låga klimatutsläpp är därför en förutsättning för hela Trollhättans framtid; för vårt näringsliv och för våra invånare. För att kunna tillgodose detta behov behöver vi jobba på många fronter. Till exempel behöver vi lära oss mer om hur vi kan inkludera energiaspekten i den långsiktiga planeringen för Trollhättans mark- och vattenområden säger Agnes Falck, hållbarhetsstrateg på Trollhättan stad.

Långsiktiga strategier för stadens energiförsörjning

Det stora fokuset är givetvis att hitta olika lösningar för staden att utveckla en hållbar energiförsörjning. En av vägarna för att nå dit är att flytta upp energifrågan i fler forum hos Trollhättan stad och skaffa sig mer kunskap om energifrågor.

Under mötet identifierades till exempel att energifrågan inte finns med i arbetet med stadens översiktsplan. Att lyfta frågan redan i planarbetet och ha möjlighet att ta in expertis från Trollhättan Energi skulle lägga en stabil grund och skapa en tryggare energiförsörjning för staden.

-Tack vare EU-projektet Life IN-PLAN har vi påbörjat ett lärande tillsammans med Trollhättan Energi. Det är uppskattat från båda håll att genom kunskapsutbyte få en ökad förståelse för våra gemensamma utmaningar konstaterar Agnes Falck.

Diskussionerna fokuserade på framtida behov för staden och Trollhättan Energi lyfte olika möjligheter och tekniker för att kunna lagra energi. Detta skulle exempelvis kunna vara i form av värmelager i outnyttjade bergrum. Alla var överens om att det är en viktig fråga som behöver finnas med i planeringen framöver och har potential att bli ett nytt samverkansprojekt, parterna emellan.

Hållbar energiförsörjning för industri och hushåll

Avvecklingen av fossila bränslen och elektrifieringen av samhället kräver att mer energi produceras i Sverige för att exempelvis värma byggnader, förse fordon med energi och klara av elbehovet för industri och hushåll. Alla kommuner och städer behöver fundera kring var energin ska komma från.

-Genom att placera sol- och vindkraftsanläggningar nära varandra och dela på samma anslutningspunkt till elnätet kan stora samhällsvinster uppstå. Behovet av utbyggnation av elnätets infrastruktur minskas. Detta fungerar eftersom sol- och vindkraft har olika produktionsmönster under dygnet och året. Genom att kombinera båda kan du bättre matcha energiproduktionen, optimera markanvändningen samt minimera kostnaderna förklarar Robin Ruth, avdelningschef för nätutveckling på Trollhättan Energi.

Internationellt samarbete för gemensamma lösningar

IN-​PLAN-projektet genomförs i samarbete med europeiska partners, och ett av huvudmålen är att dra nytta av varandras styrkor och hitta gemensamma lösningar för dagens och framtidens energifrågor, något Trollhättan nu tar fasta på.

Genom samarbete och samverkan kommer projektet att spela en viktig roll i att påskynda vägen mot klimatneutralitet både i Sverige och i Europa. IN-PLAN finansieras av EUs Life program.