Adam Kanne, ordförande för kommissionen och vice president för Public Affairs på Perstorp, underströk i samband med kommissionens lansering vikten av att fokusera på biogas som en central del i att minska industrins användning av fossila bränslen.

Den nuvarande inhemska biogasproduktionen ligger på 2,3 terawattimmar (TWh) per år, medan importen står för ytterligare 2,2 TWh. För att möta industrins behov fram till 2030 krävs en ökning på omkring 10 TWh, vilket är en femfaldig ökning jämfört med dagens nivåer.

Syftet med kommissionen är att belysa den centrala roll biogas spelar för att göra svensk industriproduktion fossilfri, särskilt inom kemi- och ståltillverkning. Biogas kan också vara en viktig nyckel i energisäkerhet för att minska industrins beroende av fossilgasimport.

Beräkningar visar att det är fullt möjligt att skala upp den svenska biogasproduktionen och bygga ut distributionsnätet under de kommande åren. Det finns tillgång till råvaror från olika källor såsom jordbruket, reningsverk och matavfall. Fler kommuner satsar på bättre insamling och hantering av matavfall och där skulle biogas kunna vara en utmärkt del i en cirkulär kedja.

Det framgår tydligt att industrin inte bara ser biogas som ett miljövänligt alternativ utan också som en strategisk resurs för att säkra svensk industriell konkurrenskraft och hållbarhet på lång sikt.

  • Biogas bygger på redan kända tekniker och i Sverige kan vi enkelt skala upp och ta tillvara på ”råvaror” som lämpar sig för biogasproduktion. Inget annat känt energislag kan komplettera den svenska energiförsörjningen lika snabbt även om nya anläggningar självklart kräver investeringar, säger Maria Olsson, projektledare på Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park.

Södra Sverige ligger långt framme med utveckling av biogasproduktion och i Västra Götaland har Energikontor Väst i samarbete med Biogassamverkan Sydväst under de senaste 18 månaderna drivit det EU finansierade projektet Bioze med syfte att främja dialog och utveckling av biogasanläggningar i Västra Götaland.

Sverige finns flera intressanta forskningsprojekt som ligger i absolut framkant kring substrat och odlingsmodeller som drivs av bland andra Sveriges Lantbruks Universitet.

Resultat från forskningsprojekten lyftes under delregionala workshops, som Bioze anordnade under hösten 2023 med relevanta kommunala aktörer tillsammans med gasbolag och näringsliv i Västra Götaland.

2023 var en tuff period för svensk biogasproduktion efter att bland annat nya skattereduktionsregler införts. Nu är biogasintresset tillbaka på agendan på den svenska marknaden och flera nya anläggningar planeras.

 

  • Det är roligt och väldigt viktigt att det återigen finns ett stort intresse för biogas. Energislaget har en självklar roll i det framtida energisystemet. Rätt energislag på rätt ställe för den optimala mixen, avslutar Maria Olsson.