De ekonomiska stöden riktades till de små och medelstora företag som redan kommit en bit på väg i sin energieffektiviseringsresa, till exempel analyserat sin energianvändning och identifierat åtgärder man vill genomföra. För att underlätta för företagen erbjöd Energimyndigheten möjlighet till ekonomiskt stöd med upp till 70 procent för förstudier och upp till 50 procent för investeringar. Den totala energibesparingen i projektet beräknas till 33 000 megawattimmar per år när alla studier och investeringar genomförts. Totalt har cirka 24 miljoner kronor fördelats på 84 företag.

Förstudier, eller miljöstudier som de också kallas, innebär att göra djupare analyser av föreslagna energieffektiviseringsåtgärder för att se vad som faktiskt är möjligt att genomföra, hur stor energibesparing som kan göras och till vilken kostnad. Det kan gälla både små och stora förändringar i en befintlig lokal eller hitta den bästa lösningen inför nybyggnation. När det gäller miljöstudier har framför allt värmeåtervinning och effektivisering av styrsystem för till exempel ventilation, värme och belysning varit i fokus.

Investeringsstöd handlar om att företag kan få ekonomiskt bidrag för konkreta investeringar som bidrar till energieffektivisering. Företag inom tillverkning och handel samt fastighetsägare har tilldelats merparten av investeringsstödet.

Utrymme för samarbeten

Alla företag har olika förutsättningar. Ett viktigt inslag i projektet har därför varit att ge utrymme för samarbete mellan företag och till exempel regionala energikontor eller kommunernas energi- och klimatrådgivare. Detta för att kunna coacha och hjälpa företagen på plats. Att ha tillräckliga kunskaper i beställning av energitjänster – till exempel att köpa in rätt teknik – och jobba strategiskt med energifrågan är viktiga beståndsdelar i ett lyckat energieffektiviseringsarbete.

Se Energimyndighetens inspirationsfilmer på Youtube om hur små och medelstora företag har energieffektiviserat sin verksamhet.

Text från Energimydigheten.se