Vi konstaterar att detta inte varit helt enkelt, men också att det finns stora potentialer för energieffektiviserande åtgärder. Av denna anledning har vi genom Chalmers Industriteknik Energy Management (CIT) låtit ta fram ett kunskapspaket med en vägledning för energiarbetet under byggproduktionen.

Häromveckan presenterades resultat och slutsatser. Ett webbinarium i samarbete med LÅGAN berättade då om vårt kunskapspaket och om erfarenheterna från byggprojekten i S2C, men också om ett projekt där CIT tagit fram ett energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar finansierat av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och SBUF. Dessa båda insatser och även tidigare projekt, bland annat genom LÅGAN, kompletterar varandra väl.

DEN KORTA OCH DEN LÅNGA VERSIONEN

I filmklippen berättar Helena Lantz, Chalmers Industriteknik kort om vägledningen för energieffektiv byggproduktion, som hon tillsammans med Victoria Edenhofer och Åsa Wahlström författat. Vi hör också Hanna Ljungstedt, Lokalförvaltningen i Göteborgs stad och Hans Flöystad, Agder kommune berätta om de viktigaste slutsatserna från byggprojekten i S2C.

För dig som är i målgruppen för detta kunskapsområde – som beställare av byggprojekt eller som utförare på byggföretag – ta del av vårt inspelade webbinarium på länken här. Vägledningen i sin helhet kan laddas ned från LÅGANs webplats här eller från Hoppets hemsida här.

NÄSTA STEG

Vägledningen tas in som en del i kunskapssammanställningen vi gör i projektet S2C.

Klimatpåverkan från byggskedet räknas till stor del i den klimatkalkyl som ska upprättas och redovisas för alla byggprojekt från 2022 i Sverige. Byggskedets påverkan beror på många faktorer utöver hur vi agerar på byggarbetsplatserna. Byggnadernas utformning, byggkoncept och materialval, hur vi väljer att arbeta med prefablösningar och modularisering och hur vi väljer att planera in byggproduktionen utifrån årstiderna har också stor inverkan. Det är svårt att jämföra, i alla fall på totalen.

Som ett utvecklingsprojekt med offentlig finansiering ska vi att utmana dagens praxis och se framtida möjligheter. Klimatsmart byggande är mycket komplext, det krävs stora omställningar men också en systemsyn för att undvika suboptimeringar.

// Peter Berg