För kunskaperna denna gång stod Daniel Winkler – LMS Nordic. Magnus Gård – Arla Foods, Stockholm berättade om deras arbete med tryckluftssystemen som ett praktikfall. Här kan du gå direkt till den inspelade versionen.

Detta var årets fjärde och sista webbinarium inom energieffektivisering för industrin. Vi har träffat deltagare från 80 olika arbetsgivare varav 50 industriföretag och 10 personer har ställt upp som föreläsare.

Vi har resonerat om systematiskt energiarbete och om energikartläggning, om betydelsen av att samla fakta för att styra energiarbetet och om hur vi sätter upp mål och indikatorer att följa i arbetet. Vidare har vi diskuterat effektreduktion och laststyrande insatser, och nu senast ett energismart arbete på tryckluften. Slutligen har vi hämtat kunskap och inspiration från en rad praktikfall från industrins energieffektivisering.

Alla webbinarier är inspelade och du kan läsa sammanfattningar av dem här på Energikontorets hemsida. Se länkar längst ned i denna text.

MER ENERGIEFFEKTIV TRYCKLUFT

Tryckluften är ett av de vanligare stödsystem och ofta området med sämst energiprestanda. Det beror dels på att den tekniska verkningsgraden för tryckluftsproduktion är låg. Teoretiskt lär den ligga på 10 – 15% men i praktiken för system ofta 5 – 6%.

Potentialen för energieffektivisering är därmed stor. Läckagereduktion är den största potentialen för effektivisering och kostnadsbesparing. När man studerar livscykelkostnaden för tryckluftssystemet ser man att energi står för största delen och att kostnader för kompressorer och komponenter är förhållandevis små. Besparingspotentialer genom en bra kompressorkonfiguration, rätt systemdesign samt driftoptimerande insatser är därför också mycket lönsamma.

 

Bildgrafik: LMS Nordic

Daniel berättar om ett antal konkreta åtgärder som bör vidtas. Kompetenshöjning för personalen är ett nyckelområde, och ofta en förutsättning för att komma igång med arbetet. LMS Nordic erbjuder bland annat online tryckluftutbildningar för detta syfte.

Daniel trycker också på värdet av att omsätta utbildningsinsatsen med faktisk handling. Direkt efter genomförd utbildning bör man identifiera läckage och vidta åtgärder samt också följa upp och redovisa utfall. Då ser man att kompetenshöjningen gett önskad effekt.

FÖRSLAG TILL OMEDELBARA ÅTGÄRDER

Daniel berättar vidare om potentialen genom olika åtgärder. Som nämnts är läckagereduktion området med störst potential. Ett ultraljudsinstrument ett bra verktyg för att hitta läckorna.

Att reglera och styra trycket bra är nästa viktiga område. Undersök hur behovsbilden ser ut, vad driver systemtrycket, måste det vara 7 bar eller funkar det lika bra med 6 bar? Kan man helt enkelt stänga av systemet eller delar av det när det inte behövs? Ofta är tomgångsförbrukningen stor och ibland står en kompressor och jobbar bara mot läckaget.

Nästa steg är att ha rätt komponenter på förbrukarpositionen och att ha en bra styrning för dem, så att luftbehovet minimeras. Slutligen handlar det normalt om att jobba med systemet och dess uppbyggnad och att börja mäta tryck och flöde i driften för att kunna optimera.

Bildgrafik: LMS Nordic

EFFEKTIVISERING AV TRYCKLUFTSPRODUKTION – ARLA FOODS, STOCKHOLM

Magnus Gård arbetar på mejeriet i Kallhäll i norra Stockholm och berättade om hur de arbetar med energieffektivisering på tryckluften. Magnus berättar om den inledande analysen. Luftbehoven och effektuttagen på kompressorn visade på betydliga läckage och har lett till särskild uppföljning på tryckluften. Man gör även kompetenshöjande insatser och arbetar på att höja medvetenheten om förlusterna. I det förebyggande underhållet läggs nu större fokus på tryckluften. Man arbetar fortsatt med kompenshöjande insatser för fler i personalen och med operatörsunderhållet.

Läcksökning och åtgärd ska vara en del av det egna arbetet. Att ta in en extern firma att kartlägga läckagen hjälper inte om man inte åtgärdar. – Att hitta läckage är stort, att åtgärda är större, menar Magnus. Hittills verkar insatserna ha gett en elenergibesparing på ca 10% när man jämför statistiken för 2020 med 2021.

Det fortsatta arbetet på Arla handlar om att arbeta med själva systemet. Gamla kompressorer som står för redundans ska ersättas av en ny kompressor som kommer att stå för huvuddriften. Frågor kring dimensionering och val av kompressor, sektionering av systemet samt hur flödesmätningen ska gå till är frågor man nu arbetar med.

NÄSTA STEG HOS OSS

Vi fortsätter våra insatser för att bygga på kontakterna med västsvensk industri, med ambitionen att starta ett projekt för energieffektivisering med offentlig finansiering och industrins medverkan.

Nätverkande aktiviteter såsom webbinarierna vi gjort under 2021 fortsätter under 2022. I vårt kalendarium på Energikontorets hemsida kommer de först 😊

Ta gärna del av länkarna till tidigare aktiviteter nedan!

// Peter Berg

***

  • 21 februari – hölls webbinariet Industrisamverkan – Nästa växel i ditt energiarbete? i samverkan med Chalmers industriteknik – Industriell energi. Det handlade om systematiskt energiarbete och om arbete med energikartläggning. Goda exempel på energiarbete delades av GKN Aerospace och Dafgårds. Ta del av vår sammanfattning eller se inspelningen här.
  • 22 juni – hölls webbinariet ”Låt fakta styra ditt energiarbete” med AFRY och Orkla Foods i Kungshamn. I ett bra energiarbete sätter vi energimål, identifierar kritiska indikator att följa och vi låter energifakta ligga till grund för beslut och styrning. Ta del av vår sammanfattning eller se inspelningen här.
  • 17 november – hölls webbinariet ”Styr på effekten i Energiarbetet” med Peter Karlsson på Industriell Laststyrning. Vi resonerade om varför laststyrande insatser och effektreduktion blir allt viktigare delar i arbetet med energieffektivisering. Ta del av vår sammanfattning eller se inspelningen här.