Bygg mer hållbart!

Här hittar du Energikontor Västs artiklar och summeringar kring mer hållbart byggande.

Unik kunskapsmodell för hållbart offentligt byggande

Den unika kunskapsmodellen för hållbart offentligt byggande är ett resultat från det treåriga projektet S2C*. Modellen tar avstamp i de tre pilotprojekt, som genomförts under projekttiden, vilka samlar en unik kunskapsbank som kompletterats med modeller på strategisk, teknisk och pedagogisk nivå samt flera guider och vägledningar.

Slutkonferens i S2C projektet

I förra veckan hölls S2C projektets slutkonferens i Aalborg, Danmark. Vi på Energikontoret var förstås på plats och redovisade resultaten och slutsatserna av vårt arbete.

Skaffa bra arbetssätt och rätt kompetenser för ett klimateffektivt byggande

Presentationen av det femte och sista kunskapspaket genom S2C projektet avslutade serien av webbinarier som körts sedan hösten 2020. Kunskapspaketet är utvecklat av White arkitekter och tittar närmare på de arbetssätt och de kompetenser som antas vara nycklar för framgång i omställningen av byggandet.

Vägledning för ett klimateffektivt byggande

Byggnadsdesignen i sig och materialen som väljs styr i hög grad den klimatpåverkan som byggprojektet orsakar. Vilka strategier och grepp gällande arkitektur och byggnadsutformning samt konstruktion och materialval kan vi faktiskt ta till för att reducera klimatpåverkan?

Kunskapspaketet ”Arkitektur, konstruktion och materialval för minskad klimatpåverkan” som projektet S2C beställt av Bengt Dahlgren AB, berättar om möjligheter, ger förslag och vägledning.

Ett hållbart byggande innefattar god energiprestanda

I stora drag kommer hälften av byggnadens totala klimatpåverkan från byggskedet medan den andra halvan kan relateras till driften av fastigheten under dess livscykel. Övervägande del av driftens klimatpåverkan handlar om energianvändning för byggnadens uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och driftsel. Således behöver våra byggnader ges bästa möjliga energiprestanda.

Nu utvecklar vi kunskapsmodellen för hållbart byggande!

I S2C projektet samlar vi genom modellen kunskap och bästa praxis inom hållbart och klimateffektivt byggande. Modellen har som ansats att utifrån ett antal identifierade områden föreslå, beskriva och ge tips på hur byggandet kan utvecklas genom livscykeln. Från tidigt skede då byggnaden planeras och projekteras, i byggprojektet, genom drift och förvaltning och till en framtida avveckling.

Nu finns guiden för klimateffektivt byggande tillgänglig!

Parallellt med byggnationen av förskolan Hoppet på Backa Kyrkogata 11 i Göteborg har en guide för klimateffektivt byggande tagits fram utifrån de lärdomar som gjorts under projektets gång. Nu står förskolan klar och guiden är färdig. Äntligen kan vi ta del av alla dessa erfarenheter!

 

 

Säkra grönstruktur och biologisk mångfald i byggandet

I ett hållbart byggande måste även de gröna frågeställningarna inkluderas. Från samhälls- och stadsplanerande funktioner ned till utförandet i de faktiska byggprojekten. Vårt webbseminarium den 30 november förklarade begrepp som biologisk mångfald, grönstruktur, naturkapital och ekosystemtjänster. Vad de innebär, varför behöver vi dem och hur kan man arbeta för att få med de naturbaserade lösningarna i kloka beslut vid markexploatering och byggande.

Se möjligheterna – energieffektivisera byggproduktionen!

Genom projektet S2C arbetar vi med klimatsmart byggande. Byggskedet är ett område vi fokuserar på, bland annat med avseende på energi och klimatpåverkan. Vi följer två byggprojekt, Hoppets förskola i Göteborg och bygget av ny ”Fagskole og Tannklinik” i Agder kommune i Norge. Inför båda byggprojekten har man arbetat med kravställning och upphandling för val av maskiner och utrustning samt byggproduktionens genomförande. Man loggar och sammanställer också byggskedets energiförbrukning.

Varför grönstruktur i urban miljö?

Många av oss inser att vi är beroende av naturen och dess ekosystemtjänster för att kunna leva och må bra. Vi på Energikontor Väst knyter an till de här frågorna på flera sätt i vår verksamhet.

Biobaserade byggprodukter del i strategi för fossilfritt bygge

Att bygga cirkulärt och ta hänsyn till framtida behov av ombyggnad och återanvändning av material är väsentliga delar av arbetet framåt för att uppnå klimatneutralitet i vår byggda miljö. Vi behöver också i mycket större utsträckning än idag, bygga med resurseffektiva och gedigna biobaserade byggnadsmaterial. I förskolan Hoppet i Göteborg som vi följer genom projektet S2C är strategin fossilfritt byggande

Vad utmärker energieffektiva fastigheter och hur bygger vi dem?

Genom projektet S2C har vi nu möjlighet att söka svaren och borra lite i extra i dessa frågor. Med hjälp från AFRY tar vi fram ett kunskapspaket inom hållbart byggande som tar fokus på fastighetsutformning, val av fastighetens tekniska system och förutsättningarna för en energieffektiv driftsfas.

Miljöcertifiering som stöd för hållbar nyproduktion och förvaltning

System för miljöcertifiering driver på många sätt utveckling för hållbart byggande och grund för hållbar förvaltning. Vårt webbinar den 22 juni berättade allmänt om system för miljöcertifiering och gav en översikt till några av alla de system som finns på marknaden. Vi tittade specifikt på systemen NollCO2 och Miljöbyggnad iDrift och vi tog även del av erfarenheter från tillämpningen av system i olika projekt.

Välj arkitektur, design och lösningar för hållbara byggnader!

För minskad klimatpåverkan från byggandet finns många grepp att ta, i planer och strategier, i konceptuella val och i faktiska utföranden. I vårt webbinarie den 28 april diskuterade vi hur arbetet med arkitektur, design och konstruktionsmässiga lösningar kan driva på utvecklingen inom hållbart byggande.

Ta stora steg i energieffektiviseringen av fastigheterna!

På vårt webinar ”Så gör du rätt energiåtgärder vid renoveringen” berättade vi om konceptet för ”Totalmetodiken” som ett systematiskt angreppssätt för arbete med energieffektivisering. Vi nosade på lite av det som pågår inom på forskningen och vi fick se exempel på hur lösningar inom digitalisering och automation förbättrar styrning av värme och ventilation, för energibesparing och för bättre klimatkomfort. Vi tittade också på ett par riktigt goda exempel från energirenoveringar av fastigheter i miljonprogrammet.

Ställ krav för hållbart byggande!

I projektet S2C arbetar vi för att påskynda utvecklingen inom hållbart offentligt byggande, bland annat genom att starta samverkan mellan kommunerna inom Västra Götaland. I förra veckan höll vi webinariet ”Från livscykelanalys till klimatdeklaration” där 50 personer från ungefär hälften av regionens kommuner deltog. Ett särskilt fokus var hur klimatkrav och krav på klimatberäkningar kan ställas vid byggandet av flerbostadshus, vilket också giltigt vid byggande generellt.

Snart startar bygget!

En rapport från bygget av Förskolan Hoppet – ett exempel på vad ett EU-finansierat projekt som vi jobbar med kan utmynna i.

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar.